1. egw eimi h ampeloV h alhqinh kai o pathr mou o gewrgoV estin

2. pan klhma en emoi mh feron karpon airei auto kai pan to karpon feron kaqairei auto ina pleiona karpon ferh

3. hdh umeiV kaqaroi este dia ton logon on lelalhka umin

4. meinate en emoi kagw en umin kaqwV to klhma ou dunatai karpon ferein af eautou ean mh meinh en th ampelw outwV oude umeiV ean mh en emoi meinhte

5. egw eimi h ampeloV umeiV ta klhmata o menwn en emoi kagw en autw outoV ferei karpon polun oti cwriV emou ou dunasqe poiein ouden

6. ean mh tiV meinh en emoi eblhqh exw wV to klhma kai exhranqh kai sunagousin auta kai eiV pur ballousin kai kaietai

7. ean meinhte en emoi kai ta rhmata mou en umin meinh o ean qelhte aithsesqe kai genhsetai umin

8. en toutw edoxasqh o pathr mou ina karpon polun ferhte kai genhsesqe emoi maqhtai

9. kaqwV hgaphsen me o pathr kagw hgaphsa umaV meinate en th agaph th emh

10. ean taV entolaV mou thrhshte meneite en th agaph mou kaqwV egw taV entolaV tou patroV mou tethrhka kai menw autou en th agaph

11. tauta lelalhka umin ina h cara h emh en umin meinh kai h cara umwn plhrwqh

12. auth estin h entolh h emh ina agapate allhlouV kaqwV hgaphsa umaV

13. meizona tauthV agaphn oudeiV ecei ina tiV thn yuchn autou qh uper twn filwn autou

14. umeiV filoi mou este ean poihte osa egw entellomai umin

15. ouketi umaV legw doulouV oti o douloV ouk oiden ti poiei autou o kurioV umaV de eirhka filouV oti panta a hkousa para tou patroV mou egnwrisa umin

16. ouc umeiV me exelexasqe all egw exelexamhn umaV kai eqhka umaV ina umeiV upaghte kai karpon ferhte kai o karpoV umwn menh ina o ti an aithshte ton patera en tw onomati mou dw umin

17. tauta entellomai umin ina agapate allhlouV

18. ei o kosmoV umaV misei ginwskete oti eme prwton umwn memishken

19. ei ek tou kosmou hte o kosmoV an to idion efilei oti de ek tou kosmou ouk este all egw exelexamhn umaV ek tou kosmou dia touto misei umaV o kosmoV

20. mnhmoneuete tou logou ou egw eipon umin ouk estin douloV meizwn tou kuriou autou ei eme ediwxan kai umaV diwxousin ei ton logon mou ethrhsan kai ton umeteron thrhsousin

21. alla tauta panta poihsousin umin dia to onoma mou oti ouk oidasin ton pemyanta me

22. ei mh hlqon kai elalhsa autoiV amartian ouk eicon nun de profasin ouk ecousin peri thV amartiaV autwn

23. o eme miswn kai ton patera mou misei

24. ei ta erga mh epoihsa en autoiV a oudeiV alloV pepoihken amartian ouk eicon nun de kai ewrakasin kai memishkasin kai eme kai ton patera mou

25. all ina plhrwqh o logoV o gegrammenoV en tw nomw autwn oti emishsan me dwrean

26. otan de elqh o paraklhtoV on egw pemyw umin para tou patroV to pneuma thV alhqeiaV o para tou patroV ekporeuetai ekeinoV marturhsei peri emou

27. kai umeiV de martureite oti ap archV met emou este

“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina