Fundar 1569 Resultados para: qeou

 • tou qeou peri hmwn kreitton ti probleyamenou ina mh cwriV hmwn teleiwqwsin (Hebreus 11, 40)

 • aforwnteV eiV ton thV pistewV archgon kai teleiwthn ihsoun oV anti thV prokeimenhV autw caraV upemeinen stauron aiscunhV katafronhsaV en dexia te tou qronou tou qeou ekaqisen (Hebreus 12, 2)

 • episkopounteV mh tiV usterwn apo thV caritoV tou qeou mh tiV riza pikriaV anw fuousa enoclh kai dia tauthV mianqwsin polloi (Hebreus 12, 15)

 • alla proselhluqate siwn orei kai polei qeou zwntoV ierousalhm epouraniw kai muriasin aggelwn (Hebreus 12, 22)

 • mnhmoneuete twn hgoumenwn umwn oitineV elalhsan umin ton logon tou qeou wn anaqewrounteV thn ekbasin thV anastrofhV mimeisqe thn pistin (Hebreus 13, 7)

 • iakwboV qeou kai kuriou ihsou cristou douloV taiV dwdeka fulaiV taiV en th diaspora cairein (São Tiago 1, 1)

 • ei de tiV umwn leipetai sofiaV aiteitw para tou didontoV qeou pasin aplwV kai mh oneidizontoV kai doqhsetai autw (São Tiago 1, 5)

 • mhdeiV peirazomenoV legetw oti apo tou qeou peirazomai o gar qeoV apeirastoV estin kakwn peirazei de autoV oudena (São Tiago 1, 13)

 • orgh gar androV dikaiosunhn qeou ou katergazetai (São Tiago 1, 20)

 • kai eplhrwqh h grafh h legousa episteusen de abraam tw qew kai elogisqh autw eiV dikaiosunhn kai filoV qeou eklhqh (São Tiago 2, 23)

 • en auth eulogoumen ton qeon kai patera kai en auth katarwmeqa touV anqrwpouV touV kaq omoiwsin qeou gegonotaV (São Tiago 3, 9)

 • moicoi kai moicalideV ouk oidate oti h filia tou kosmou ecqra tou qeou estin oV an oun boulhqh filoV einai tou kosmou ecqroV tou qeou kaqistatai (São Tiago 4, 4)


“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina