Trouvé 1569 Résultats pour: qeou

 • tou qeou peri hmwn kreitton ti probleyamenou ina mh cwriV hmwn teleiwqwsin (Hebreus 11, 40)

 • aforwnteV eiV ton thV pistewV archgon kai teleiwthn ihsoun oV anti thV prokeimenhV autw caraV upemeinen stauron aiscunhV katafronhsaV en dexia te tou qronou tou qeou ekaqisen (Hebreus 12, 2)

 • episkopounteV mh tiV usterwn apo thV caritoV tou qeou mh tiV riza pikriaV anw fuousa enoclh kai dia tauthV mianqwsin polloi (Hebreus 12, 15)

 • alla proselhluqate siwn orei kai polei qeou zwntoV ierousalhm epouraniw kai muriasin aggelwn (Hebreus 12, 22)

 • mnhmoneuete twn hgoumenwn umwn oitineV elalhsan umin ton logon tou qeou wn anaqewrounteV thn ekbasin thV anastrofhV mimeisqe thn pistin (Hebreus 13, 7)

 • iakwboV qeou kai kuriou ihsou cristou douloV taiV dwdeka fulaiV taiV en th diaspora cairein (São Tiago 1, 1)

 • ei de tiV umwn leipetai sofiaV aiteitw para tou didontoV qeou pasin aplwV kai mh oneidizontoV kai doqhsetai autw (São Tiago 1, 5)

 • mhdeiV peirazomenoV legetw oti apo tou qeou peirazomai o gar qeoV apeirastoV estin kakwn peirazei de autoV oudena (São Tiago 1, 13)

 • orgh gar androV dikaiosunhn qeou ou katergazetai (São Tiago 1, 20)

 • kai eplhrwqh h grafh h legousa episteusen de abraam tw qew kai elogisqh autw eiV dikaiosunhn kai filoV qeou eklhqh (São Tiago 2, 23)

 • en auth eulogoumen ton qeon kai patera kai en auth katarwmeqa touV anqrwpouV touV kaq omoiwsin qeou gegonotaV (São Tiago 3, 9)

 • moicoi kai moicalideV ouk oidate oti h filia tou kosmou ecqra tou qeou estin oV an oun boulhqh filoV einai tou kosmou ecqroV tou qeou kaqistatai (São Tiago 4, 4)


“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina