Fundar 1200 Resultados para: ep'

 • kai epoihsan duo daktuliouV crusouV kai epeqhkan ep' amfoterouV touV wmouV thV epwmidoV katwqen autou kata proswpon kata thn sumbolhn anwqen thV sunufhV thV epwmidoV (Êxodo 36, 27)

 • kai sunesfigxen to logeion apo twn daktuliwn twn ep' autou eiV touV daktuliouV thV epwmidoV sunecomenouV ek thV uakinqou sumpeplegmenouV eiV to ufasma thV epwmidoV ina mh calatai to logeion apo thV epwmidoV kaqa sunetaxen kurioV tw mwush (Êxodo 36, 28)

 • kai epoihsan to petalon to crusoun aforisma tou agiou crusiou kaqarou kai egrayen ep' autou grammata ektetupwmena sfragidoV agiasma kuriw (Êxodo 36, 37)

 • kai epeqhkan ep' auto lwma uakinqinon wste epikeisqai epi thn mitran anwqen on tropon sunetaxen kurioV tw mwush (Êxodo 36, 38)

 • kai ta lampadia autwn a estin epi twn akrwn karuwta ex autwn kai ta enqemia ex autwn ina wsin ep' autwn oi lucnoi kai to enqemion to ebdomon ap' akrou tou lampadiou epi thV korufhV anwqen stereon olon crusoun (Êxodo 38, 16)

 • kai epta lucnouV ep' authV crusouV kai taV labidaV authV crusaV kai taV eparustridaV autwn crusaV (Êxodo 38, 17)

 • kai exeteinen taV aulaiaV epi thn skhnhn kai epeqhken to katakalumma thV skhnhV ep' authV anwqen kaqa sunetaxen kurioV tw mwush (Êxodo 40, 19)

 • kai proeqhken ep' authV artouV thV proqesewV enanti kuriou on tropon sunetaxen kurioV tw mwush (Êxodo 40, 23)

 • kai equmiasen ep' autou to qumiama thV sunqesewV kaqaper sunetaxen kurioV tw mwush (Êxodo 40, 27)

 • kai ouk hdunasqh mwushV eiselqein eiV thn skhnhn tou marturiou oti epeskiazen ep' authn h nefelh kai doxhV kuriou eplhsqh h skhnh (Êxodo 40, 35)

 • nefelh gar hn epi thV skhnhV hmeraV kai pur hn ep' authV nuktoV enantion pantoV israhl en pasaiV taiV anazugaiV autwn . (Êxodo 40, 38)

 • ean de yuch prosferh dwron qusian tw kuriw semidaliV estai to dwron autou kai epiceei ep' auto elaion kai epiqhsei ep' auto libanon qusia estin (Levítico 2, 1)


“Jesus está com você, e o Cireneu não deixa de ajudar-te a subir o Calvário.” São Padre Pio de Pietrelcina