Fundar 1200 Resultados para: ep'

 • kai ora kai idou frear en tw pediw hsan de ekei tria poimnia probatwn anapauomena ep' autou ek gar tou freatoV ekeinou epotizon ta poimnia liqoV de hn megaV epi tw stomati tou freatoV (Gênesis 29, 2)

 • kai eipen aparanteV poreusomeqa ep' euqeian (Gênesis 33, 12)

 • eipen de autw o kurioV mou ginwskei oti ta paidia apalwtera kai ta probata kai ai boeV loceuontai ep' eme ean oun katadiwxw autouV hmeran mian apoqanountai panta ta kthnh (Gênesis 33, 13)

 • kai en hmin katoikeite kai h gh idou plateia enantion umwn katoikeite kai emporeuesqe ep' authV kai egkthsasqe en auth (Gênesis 34, 10)

 • eipen de iakwb sumewn kai leui mishton me pepoihkate wste ponhron me einai pasin toiV katoikousin thn ghn en te toiV cananaioiV kai toiV ferezaioiV egw de oligostoV eimi en ariqmw kai sunacqenteV ep' eme sugkoyousin me kai ektribhsomai egw kai o oikoV mou (Gênesis 34, 30)

 • kai esthsen iakwb sthlhn en tw topw w elalhsen met' autou sthlhn liqinhn kai espeisen ep' authn spondhn kai epeceen ep' authn elaion (Gênesis 35, 14)

 • deute apodwmeqa auton toiV ismahlitaiV toutoiV ai de ceireV hmwn mh estwsan ep' auton oti adelfoV hmwn kai sarx hmwn estin hkousan de oi adelfoi autou (Gênesis 37, 27)

 • eipen de autoiV iakwb o pathr autwn eme hteknwsate iwshf ouk estin sumewn ouk estin kai ton beniamin lhmyesqe ep' eme egeneto panta tauta (Gênesis 42, 36)

 • kai epipeswn epi ton trachlon beniamin tou adelfou autou eklausen ep' autw kai beniamin eklausen epi tw trachlw autou (Gênesis 45, 14)

 • kai katafilhsaV pantaV touV adelfouV autou eklausen ep' autoiV kai meta tauta elalhsan oi adelfoi autou proV auton (Gênesis 45, 15)

 • katwkhsen de israhl en gh aiguptw epi thV ghV gesem kai eklhronomhsan ep' authV kai huxhqhsan kai eplhqunqhsan sfodra (Gênesis 47, 27)

 • hggisan de ai hmerai israhl tou apoqanein kai ekalesen ton uion autou iwshf kai eipen autw ei eurhka carin enantion sou upoqeV thn ceira sou upo ton mhron mou kai poihseiV ep' eme elehmosunhn kai alhqeian tou mh me qayai en aiguptw (Gênesis 47, 29)


“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina