Fundar 1200 Resultados para: ep'

 • dioti idou egw epiferw thn ceira mou ep' autouV kai esontai skula toiV douleuousin autoiV kai gnwsesqe dioti kurioV pantokratwr apestalken me (Zacarias 2, 13)

 • kai uposthsomai tw oikw mou anasthma tou mh diaporeuesqai mhde anakamptein kai ou mh epelqh ep' autouV ouketi exelaunwn dioti nun ewraka en toiV ofqalmoiV mou (Zacarias 9, 8)

 • kai kurioV estai ep' autouV kai exeleusetai wV astraph boliV kai kurioV pantokratwr en salpiggi salpiei kai poreusetai en salw apeilhV autou (Zacarias 9, 14)

 • a oi kthsamenoi katesfazon kai ou metemelonto kai oi pwlounteV auta elegon euloghtoV kurioV kai peplouthkamen kai oi poimeneV autwn ouk epascon ouden ep' autoiV (Zacarias 11, 5)

 • kai exarw touV treiV poimenaV en mhni eni kai barunqhsetai h yuch mou ep' autouV kai gar ai yucai autwn epwruonto ep' eme (Zacarias 11, 8)

 • kai estai en th hmera ekeinh qhsomai thn ierousalhm liqon katapatoumenon pasin toiV eqnesin paV o katapatwn authn empaizwn empaixetai kai episunacqhsontai ep' authn panta ta eqnh thV ghV (Zacarias 12, 3)

 • kai ekcew epi ton oikon dauid kai epi touV katoikountaV ierousalhm pneuma caritoV kai oiktirmou kai epibleyontai proV me anq' wn katwrchsanto kai koyontai ep' auton kopeton wV ep' agaphton kai odunhqhsontai odunhn wV epi prwtotokw (Zacarias 12, 10)

 • kai estai ean profhteush anqrwpoV eti kai erei proV auton o pathr autou kai h mhthr autou oi gennhsanteV auton ou zhsh oti yeudh elalhsaV ep' onomati kuriou kai sumpodiousin auton o pathr autou kai h mhthr autou oi gennhsanteV auton en tw profhteuein auton (Zacarias 13, 3)

 • romfaia exegerqhti epi touV poimenaV mou kai ep' andra polithn mou legei kurioV pantokratwr pataxate touV poimenaV kai ekspasate ta probata kai epaxw thn ceira mou epi touV poimenaV (Zacarias 13, 7)

 • kai estai en th hmera ekeinh ekstasiV kuriou ep' autouV megalh kai epilhmyontai ekastoV thV ceiroV tou plhsion autou kai sumplakhsetai h ceir autou proV ceira tou plhsion autou (Zacarias 14, 13)

 • kai epikataratoV oV hn dunatoV kai uphrcen en tw poimniw autou arsen kai euch autou ep' autw kai quei diefqarmenon tw kuriw dioti basileuV megaV egw eimi legei kurioV pantokratwr kai to onoma mou epifaneV en toiV eqnesin (Malaquias 1, 14)

 • ebarunate ep' eme touV logouV umwn legei kurioV kai eipate en tini katelalhsamen kata sou (Malaquias 3, 13)


“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina