Fundar 244 Resultados para: abraam

 • hlqon epi ton topon on eipen autw o qeoV kai wkodomhsen ekei abraam qusiasthrion kai epeqhken ta xula kai sumpodisaV isaak ton uion autou epeqhken auton epi to qusiasthrion epanw twn xulwn (Gênesis 22, 9)

 • kai exeteinen abraam thn ceira autou labein thn macairan sfaxai ton uion autou (Gênesis 22, 10)

 • kai ekalesen auton aggeloV kuriou ek tou ouranou kai eipen autw abraam abraam o de eipen idou egw (Gênesis 22, 11)

 • kai anableyaV abraam toiV ofqalmoiV autou eiden kai idou krioV eiV katecomenoV en futw sabek twn keratwn kai eporeuqh abraam kai elaben ton krion kai anhnegken auton eiV olokarpwsin anti isaak tou uiou autou (Gênesis 22, 13)

 • kai ekalesen abraam to onoma tou topou ekeinou kurioV eiden ina eipwsin shmeron en tw orei kurioV wfqh (Gênesis 22, 14)

 • kai ekalesen aggeloV kuriou ton abraam deuteron ek tou ouranou (Gênesis 22, 15)

 • apestrafh de abraam proV touV paidaV autou kai anastanteV eporeuqhsan ama epi to frear tou orkou kai katwkhsen abraam epi tw freati tou orkou (Gênesis 22, 19)

 • egeneto de meta ta rhmata tauta kai anhggelh tw abraam legonteV idou tetoken melca kai auth uiouV nacwr tw adelfw sou (Gênesis 22, 20)

 • kai baqouhl egennhsen thn rebekkan oktw outoi uioi ouV eteken melca tw nacwr tw adelfw abraam (Gênesis 22, 23)

 • kai apeqanen sarra en polei arbok h estin en tw koilwmati auth estin cebrwn en gh canaan hlqen de abraam koyasqai sarran kai penqhsai (Gênesis 23, 2)

 • kai anesth abraam apo tou nekrou autou kai eipen toiV uioiV cet legwn (Gênesis 23, 3)

 • apekriqhsan de oi uioi cet proV abraam legonteV (Gênesis 23, 5)


“Enquanto tiver medo de ser infiel a Deus, você não será’. Deve-se ter medo quando o medo acaba!” São Padre Pio de Pietrelcina