Fundar 244 Resultados para: abraam

 • kai esthsen abraam epta amnadaV probatwn monaV (Gênesis 21, 28)

 • kai eipen abimelec tw abraam ti eisin ai epta amnadeV twn probatwn toutwn aV esthsaV monaV (Gênesis 21, 29)

 • kai eipen abraam oti taV epta amnadaV tautaV lhmyh par' emou ina wsin moi eiV marturion oti egw wruxa to frear touto (Gênesis 21, 30)

 • kai efuteusen abraam arouran epi tw freati tou orkou kai epekalesato ekei to onoma kuriou qeoV aiwnioV (Gênesis 21, 33)

 • parwkhsen de abraam en th gh twn fulistiim hmeraV pollaV (Gênesis 21, 34)

 • kai egeneto meta ta rhmata tauta o qeoV epeirazen ton abraam kai eipen proV auton abraam abraam o de eipen idou egw (Gênesis 22, 1)

 • anastaV de abraam to prwi epesaxen thn onon autou parelaben de meq' eautou duo paidaV kai isaak ton uion autou kai scisaV xula eiV olokarpwsin anastaV eporeuqh kai hlqen epi ton topon on eipen autw o qeoV (Gênesis 22, 3)

 • th hmera th trith kai anableyaV abraam toiV ofqalmoiV eiden ton topon makroqen (Gênesis 22, 4)

 • kai eipen abraam toiV paisin autou kaqisate autou meta thV onou egw de kai to paidarion dieleusomeqa ewV wde kai proskunhsanteV anastreywmen proV umaV (Gênesis 22, 5)

 • elaben de abraam ta xula thV olokarpwsewV kai epeqhken isaak tw uiw autou elaben de kai to pur meta ceira kai thn macairan kai eporeuqhsan oi duo ama (Gênesis 22, 6)

 • eipen de isaak proV abraam ton patera autou eipaV pater o de eipen ti estin teknon legwn idou to pur kai ta xula pou estin to probaton to eiV olokarpwsin (Gênesis 22, 7)

 • eipen de abraam o qeoV oyetai eautw probaton eiV olokarpwsin teknon poreuqenteV de amfoteroi ama (Gênesis 22, 8)


“Enquanto estivermos vivos sempre seremos tentados. A vida é uma contínua luta. Se às vezes há uma trégua é para respirarmos um pouco.” São Padre Pio de Pietrelcina