Fundar 244 Resultados para: abraam

 • kai ekinhsen ekeiqen abraam eiV ghn proV liba kai wkhsen ana meson kadhV kai ana meson sour kai parwkhsen en geraroiV (Gênesis 20, 1)

 • eipen de abraam peri sarraV thV gunaikoV autou oti adelfh mou estin efobhqh gar eipein oti gunh mou estin mhpote apokteinwsin auton oi andreV thV polewV di' authn apesteilen de abimelec basileuV gerarwn kai elaben thn sarran (Gênesis 20, 2)

 • kai ekalesen abimelec ton abraam kai eipen autw ti touto epoihsaV hmin mh ti hmartomen eiV se oti ephgageV ep' eme kai epi thn basileian mou amartian megalhn ergon o oudeiV poihsei pepoihkaV moi (Gênesis 20, 9)

 • eipen de abimelec tw abraam ti enidwn epoihsaV touto (Gênesis 20, 10)

 • eipen de abraam eipa gar ara ouk estin qeosebeia en tw topw toutw eme te apoktenousin eneken thV gunaikoV mou (Gênesis 20, 11)

 • elaben de abimelec cilia didracma probata kai moscouV kai paidaV kai paidiskaV kai edwken tw abraam kai apedwken autw sarran thn gunaika autou (Gênesis 20, 14)

 • kai eipen abimelec tw abraam idou h gh mou enantion sou ou ean soi areskh katoikei (Gênesis 20, 15)

 • proshuxato de abraam proV ton qeon kai iasato o qeoV ton abimelec kai thn gunaika autou kai taV paidiskaV autou kai etekon (Gênesis 20, 17)

 • oti sugkleiwn sunekleisen kurioV exwqen pasan mhtran en tw oikw tou abimelec eneken sarraV thV gunaikoV abraam (Gênesis 20, 18)

 • kai sullabousa eteken sarra tw abraam uion eiV to ghraV eiV ton kairon kaqa elalhsen autw kurioV (Gênesis 21, 2)

 • kai ekalesen abraam to onoma tou uiou autou tou genomenou autw on eteken autw sarra isaak (Gênesis 21, 3)

 • perietemen de abraam ton isaak th ogdoh hmera kaqa eneteilato autw o qeoV (Gênesis 21, 4)


“Lembre-se de que você tem no Céu não somente um pai, mas também uma Mãe”. São Padre Pio de Pietrelcina