1. Tada Bog blagoslovi Nou i njegove sinove i reèe im: "Plodite se i množite i zemlju napunite.

2. Neka vas se boje i od vas strahuju sve životinje na zemlji, sve ptice u zraku, sve što se po zemlji kreæe i sve ribe u moru: u vaše su ruke predane.

3. Sve što se kreæe i živi neka vam bude za hranu: sve vam dajem, kao što vam dadoh zeleno bilje.

4. Samo ne smijete jesti mesa u kojem je još duša, to jest njegova krv.

5. A za vašu krv, za vaš život, tražit æu obraèun: tražit æu ga od svake životinje; i od èovjeka za njegova druga tražit æu obraèun za ljudski život.

6. Tko prolije krv èovjekovu, njegovu æe krv èovjek proliti! Jer na sliku Božju stvoren je èovjek!

7. A vi, plodite se, i množite i zemlju napunite, i podložite je sebi!"

8. Još reèe Bog Noi i njegovim sinovima s njim:

9. "A ja, evo, sklapam svoj Savez s vama i s vašim potomstvom poslije vas

10. i sa svim živim stvorovima što su s vama: s pticama, sa stokom, sa zvijerima - sa svime što je s vama izišlo iz korablje - sa svim živim stvorovima na zemlji.

11. Držat æu se ja svog Saveza s vama te nikada više vode potopne neæe uništiti živa biæa niti æe ikad više potop zemlju opustošiti."

12. I reèe Bog: "A ovo znamen je Saveza koji stavljam izmeðu sebe i vas i svih živih biæa što su s vama, za naraštaje buduæe:

13. Dugu svoju u oblak stavljam, da zalogom bude Savezu izmeðu mene i zemlje.

14. Kad oblake nad zemlju navuèem i duga se u oblaku pokaže,

15. spomenut æu se Saveza svoga, Saveza izmeðu mene i vas i stvorenja svakoga živog: potopa više neæe biti da uništi svako biæe.

16. U oblaku kad se pojavi duga, ja æu je vidjeti i vjekovnog æu se sjeæati Saveza izmeðu Boga i svake žive duše, svakog tijela na zemlji."

17. I reèe Bog Noi: "To neka je znak Saveza koji sam postavio izmeðu sebe i svih živih biæa što su na zemlji."

18. Sinovi Noini, koji su iz korablje izišli, bijahu: Šem, Ham i Jafet. Ham je praotac Kanaanaca.

19. Ovo su trojica Noinih sinova i od njih se sav svijet razgranao.

20. Noa, zemljoradnik, zasadio vinograd.

21. Napio se vina i opio, pa se otkrio nasred šatora.

22. Ham, praotac Kanaanaca, opazi oca gola pa to kaza dvojici svoje braæe vani.

23. Šem i Jafet uzmu ogrtaè, obojica ga prebace sebi preko ramena pa njime, iduæi natraške, pokriju oèevu golotinju. Lica im bijahu okrenuta na drugu stranu, tako te ne vidješe oca gola.

24. Kad se Noa otrijeznio od vina i saznao što mu je uèinio najmlaði sin, reèe:

25. "Neka je proklet Kanaanac, braæi svojoj najniži sluga nek' bude!"

26. Onda nastavi: "Blagoslovljen Jahve, Šemov Bog, Kanaanac nek' mu je sluga!

27. Nek Bog raširi Jafeta da prebiva pod šatorima Šemovim, Kanaanac nek' mu je sluga!"

28. Poslije Potopa Noa poživje trista pedeset godina.

29. U svemu poživje Noa devet stotina pedeset godina; potom umrije.

“Padre, eu não acredito no inferno – falou um penitente. Padre Pio disse: Acreditará quando for para lá?” São Padre Pio de Pietrelcina