1. Sva je zemlja imala jedan jezik i rijeèi iste.

2. Ali kako su se ljudi selili s istoka, naiðu na jednu dolinu u zemlji Šinearu i tu se nastane.

3. Jedan drugome reèe: "Hajdemo praviti opeke te ih peæi da otvrdnu!" Opeke im bile mjesto kamena, a paklina im služila za žbuku.

4. Onda rekoše: "Hajde da sebi podignemo grad i toranj s vrhom do neba! Pribavimo sebi ime, da se ne raspršimo po svoj zemlji!"

5. Jahve se spusti da vidi grad i toranj što su ga gradili sinovi èovjeèji.

6. Jahve reèe. "Zbilja su jedan narod, s jednim jezikom za sve! Ovo je tek poèetak njihovih nastojanja. Sad im ništa neæe biti neostvarivo što god naume izvesti.

7. Hajde da siðemo i jezik im pobrkamo, da jedan drugome govora ne razumije."

8. Tako ih Jahve rasu odande po svoj zemlji te ne sazidaše grada.

9. Stoga mu je ime Babel, jer je ondje Jahve pobrkao govor svima u onom kraju i odande ih je Jahve raspršio po svoj zemlji.

10. Ovo su potomci Šemovi: Kad je Šemu bilo sto godina - dvije godine poslije Potopa - rodi mu se Arpakšad.

11. Po roðenju Arpakšadovu Šem je živio petsto godina te mu se rodilo još sinova i kæeri.

12. Kad je Arpakšadu bilo trideset i pet godina, rodi mu se Šelah.

13. Po roðenju Šelahovu Arpakšad je živio èetiri stotine i tri godine te mu se rodilo još sinova i kæeri.

14. Kad je Šelahu bilo trideset godina, rodi mu se Eber.

15. Po roðenju Eberovu Šelah je živio èetiri stotine i tri godine te mu se rodilo još sinova i kæeri.

16. Kad su Eberu bile trideset i èetiri godine, rodi mu se Peleg.

17. Po roðenju Pelegovu Eber je živio èetiri stotine i trideset godina te mu se rodilo još sinova i kæeri.

18. Kad je Pelegu bilo trideset godina, rodi mu se Reu.

19. Po roðenju Reuovu Peleg je živio dvjesta i devet godina te mu se rodilo još sinova i kæeri.

20. Kad su Reuu bile trideset i dvije godine, rodi mu se Serug.

21. Po roðenju Serugovu Reu je živio dvjesta i sedam godina te mu se rodilo još sinova i kæeri.

22. Kad je Serugu bilo trideset godina, rodi mu se Nahor.

23. Po roðenju Nahorovu Serug je živio dvjesta godina te mu se rodilo još sinova i kæeri.

24. Kad je Nahoru bilo dvadeset i devet godina, rodi mu se Terah.

25. Po roðenju Terahovu Nahor je živio sto i devetnaest godina te mu se rodilo još sinova i kæeri.

26. Kad je Terahu bilo sedamdeset godina, rode mu se: Abram, Nahor i Haran.

27. Ovo je povijest Terahova. Terahu se rodio Abram, Nahor i Haran; a Haranu se rodio Lot.

28. Haran umrije za života svoga oca Teraha, u svome rodnom kraju, u Uru Kaldejskom.

29. Abram se i Nahor ožene. Abramovoj ženi bijaše ime Saraja, a Nahorovoj Milka; ova je bila kæi Harana, oca Milke i Jiske.

30. Saraja bijaše nerotkinja - nije imala poroda.

31. Terah povede svoga sina Abrama, svog unuka Lota, sina Haranova, svoju snahu Saraju, ženu svoga sina Abrama, pa se zaputi s njima iz Ura Kaldejskoga u zemlju kanaansku. Kad stignu do Harana, ondje se nastane.

32. Dob Terahova dosegnu dvjesta i pet godina; a onda Terah umrije u Haranu.

“O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina