1. Amikor Júda és Benjamin ellenségei megtudták, hogy a fogságból hazatértek, s templomot építenek az Úrnak, Izrael Istenének,

2. fölkeresték Zerubbábelt, Jesuát és a családfõket, és így szóltak hozzájuk: "Hadd építsük mi is veletek, hiszen ugyanúgy keressük Isteneteket, mint ti, s neki mutatunk be áldozatot Asszarhaddon, Asszur királya korától kezdve, aki idehozott minket."

3. Zerubbábel, Jesua és a többi izraelita családfõ így válaszolt: "Nem illik, hogy veletek építsünk házat Istenünknek. Egyedül építünk majd az Úrnak, Izrael Istenének, amint meghagyta nekünk Cirusz, a perzsák királya."

4. Ezért a föld népe arra törekedett, hogy elkedvetlenítse Júda népét, és elvegye bátorságukat az építkezéstõl.

5. Tanácsosokat béreltek föl ellenük, és tervüket Cirusznak, a perzsák királyának egész idejében hátráltatták, egészen Dáriusnak, a perzsák királyának uralkodásáig.

6. Xerxész uralkodása idején, uralmának kezdetén panaszlevelet írtak Júda és Jeruzsálem lakói ellen.

7. Artaxerxész idejében Bislam, Mitridatesz, Tabeél és társai írtak Artaxerxésznek, Perzsia királyának. Az iratot arám írással és arám nyelven írták.

8. Rehum kormányzó és Simsai írnok a következõ levelet írta Artaxerxésznek Jeruzsálem ellen:

9. Rehum kormányzó, Simsai írnok és társaik, a perzsa bírák, tanácsosok és tisztviselõk, Uruk, Babilon és Szuza lakói, az elamiták

10. és más népek, akiket a nagy Asszurbanipál hozott és telepített ide Szamaria városaiba és más helyekre a folyamon túlra.

11. Ez a másolata annak a levélnek, amelyet küldtek neki: "Artaxerxész királynak szolgáid, a folyamon túli emberek:

12. Tudtára adjuk a királynak, hogy a zsidók, akik tõled ide jöttek hozzánk, Jeruzsálembe érkeztek, s azon vannak, hogy a gonosz és lázadó várost fölépítsék, falait rendbehozzák, az alapjait már le is rakták.

13. Tudja meg hát a király, hogy ha ez a város fölépül s a bányák elkészülnek, sem adót, sem vámot, sem járulékot nem fizetnek többé, s ez kárára lesz a királynak.

14. Mivel a királyi udvar sóját esszük, nem tartjuk tisztességes dolognak, hogy elnézzük a király kárát; tudtára adjuk hát a királynak.

15. Csak utána kell nézni atyáid évkönyveiben, s megtudod, meglátod ezekbõl az évkönyvekbõl, hogy ez a város lázadó város, kárt okozott királyoknak és tartományoknak, s már õsidõktõl fogva lázadások fészke volt. Ezért is rombolták le ezt a várost.

16. Tudtul adjuk hát a királynak: ha fölépül ez a város és elkészülnek bástyái, a folyamon túl megszûnik uralmad."

17. A király ezt a választ küldte: "Üdvözlet Rehum kormányzónak, Simsai írnoknak és társainak, akik Szamariában és másutt a folyamon túl laknak.

18. A levelet, amelyet küldtetek, gondosan felolvastattam magamnak.

19. Rendeletemre utánanéztek, és azt találták, hogy ez a város õsidõktõl fogva lázadozik a királyok ellen, pártütéseket, lázadásokat szítottak benne.

20. Jeruzsálemben erõskezû királyok uralkodtak, hatalmukban tartották a folyamon túli területet, s vámot, adót és járulékot szedtek.

21. Ezért tehát rendeld el, hogy akadályozzák meg ezeknek az embereknek a tervét: ennek a városnak nem szabad fölépülnie addig, amíg el nem rendelem.

22. Vigyázzatok, s ne legyetek hanyagok e feladatok teljesítésében, hogy a baj el ne hatalmasodjék a királyok kárára."

23. Amint tehát felolvasták Artaxerxész király levelének másolatát Rehum kormányzó, Simsai írnok és társai elõtt, azok Jeruzsálembe siettek a zsidókhoz, és fegyveres erõvel akadályozták meg munkájukat.

24. Félbeszakadtak tehát az Isten háza munkálatai Jeruzsálemben, s úgy is maradtak Dáriusnak, a perzsák királyának uralkodása második esztendejéig.

A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina