1. Ezek után az események után Artaxerxésznek, a perzsák királyának uralkodása alatt Ezdrás, Szerajának fia (aki), Azarja fia volt, az Hilkijja fia,

2. az Sallum fia, az Cádok fia, az Ahitub fia,

3. az Amarja fia, az Azarja fia, az Merajot fia,

4. az Zerahja fia, az Uzzi fia, az Bukki fia,

5. az Abisua fia, az Pinchasz fia, az Eleazár fia, az pedig Áron fõpap fia -

6. ez az Ezdrás feljött Babilonból. Írástudó ember volt, s járatos Mózes törvényében, amelyet az Úr, Izrael Istene adott. Mivel az Úrnak, Istenének keze volt vele, a király minden kívánságát teljesítette.

7. Artaxerxész király 7. évében Izrael fiai közül sokan - papok, leviták, énekesek, kapuõrök s templomszolgák - fölmentek Jeruzsálembe.

8. Az ötödik hónapban érkezett Jeruzsálembe, a király 7. évében.

9. Az elsõ hónap elsõ napján kezdte meg Babilonból a költözést, és az ötödik hónap elsõ napján már meg is érkezett Jeruzsálembe, mert fölötte volt Istenének jóságos keze.

10. Ezdrás ugyanis arra szentelte magát, hogy tanulmányozza és kövesse az Úr törvényét, és Izraelben törvényt és jogot tanítson.

11. Ez annak a levélnek a másolata, amelyet Artaxerxész király Ezdrás papnak és írástudónak adott, aki járatos volt az Úr parancsaiban és Izraelnek adott törvényeiben:

12. "Artaxerxész, a királyok királya Ezdrás papnak, aki az ég Istene törvényének titkára, békességet!

13. Nos, így rendelkezem: Bárki, aki birodalmamban Izrael népéhez vagy papjai és levitái közé tartozik, s önként Jeruzsálembe akar menni, veled mehet.

14. Téged ugyanis a király és hét tanácsosa küld, hogy mérd hozzá Júdeát és Jeruzsálemet Istened törvényéhez, amely a kezedben van,

15. és hogy vidd el azt az ezüstöt és aranyat, amelyet a király és tanácsosai önként ajánlottak fel Izrael Istenének, aki Jeruzsálemben lakik,

16. valamint azt az aranyat és ezüstöt is, amelyet Babilon tartományaiban kaptál, a nép és a papok önkéntes adományaival együtt, amelyeket Istenük jeruzsálemi háza javára ajánlottak fel.

17. Ezen a pénzen vásárolj bikákat, kosokat, bárányokat, s hozzá étel- és italáldozatot, és mutasd be õket Istenetek házának oltárán Jeruzsálemben.

18. Ami ezüst és arany megmarad, azt használjátok fel úgy, ahogy magad és testvéreid jónak látjátok, Istenetek akaratának megfelelõen.

19. Az edényeket meg, amelyeket átadtak neked Istened házának szolgálatára, tedd Istened elé Jeruzsálemben.

20. Amire még szükség lesz Istened házában - neked kell róla gondoskodnod -, azt megkapod a királyi kincstárból.

21. Magam, Artaxerxész király, megparancsolom a folyamon túli összes kincstárosnak: Amit csak kér tõletek Ezdrás pap, az ég Istene törvényének titkára, azt mind adjátok meg:

22. 100 talentum ezüst, 100 kor búza, 100 bat bor, 100 bat olaj erejéig, sót pedig korlátlanul.

23. Amit az ég Istenének házáért parancsol, azt mind pontosan meg kell tenni az ég Istenének, nehogy a harag rászálljon a királynak és fiainak országára.

24. Egyszersmind tudatjuk veletek, hogy tilos adót, járulékot és vámot szedni a papoktól, levitáktól, énekesektõl, kapuõröktõl, templomszolgáktól, röviden, az Isten e házának szolgáitól.

25. Te pedig, Ezdrás, Istened bölcsessége szerint, amely a kezedben van, rendelj bírákat és elöljárókat. Ezek szolgáltassanak igazságot a folyamon túli egész népnek, mindazoknak, akik ismerik Istened törvényét. Akik pedig nem ismerik, azokat tanítsátok meg rá.

26. Aki nem tartja meg pontosan Istened törvényét - a királynak is az a törvénye -, azt szigorúan el kell ítélni - halálra, számûzetésre, pénzbírságra vagy börtönre.

27. Áldott legyen az Úr, atyáink Istene, õ sugallta ezt a király szívébe, hogy megdicsõítse az Úr házát Jeruzsálemben.

28. Õ keltette föl irántam a király, tanácsosai és minden hatalmas királyi tisztviselõ jóindulatát. Én meg bátorságot merítettem, mert fölöttem volt az Úr, az én Istenem keze, s összegyûjtöttem Izrael vezetõit, hogy térjenek velem haza.

“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina