Found 311 Results for: zemlja

 • Ali sedme godine neka i zemlja uživa subotnji poèinak, Jahvinu subotu: svoje njive ne zasijavaj niti obrezuj svoga vinograda. (Levitski zakonik 25, 4)

 • Zemlja æe davati svoj rod, jest æete do sitosti i živjet æete u sigurnosti. (Levitski zakonik 25, 19)

 • "Zemlja se ne smije prodati potpuno, jer zemlja pripada meni, dok ste vi samo stranci i gosti kod mene. (Levitski zakonik 25, 23)

 • Neograðena zemlja oko njihovih gradova ne može se prodati, jer je ona njihovo vlasništvo za sva vremena." (Levitski zakonik 25, 34)

 • davat æu vam kiše u pravo vrijeme te æe zemlja raðati rodom a stabla po polju donositi plodove. (Levitski zakonik 26, 4)

 • Uzalud æe se trošiti vaša snaga. Zemlja vam više neæe davati svoga roda niti æe stabla na zemlji donositi svojih plodova. (Levitski zakonik 26, 20)

 • Vas æu rasijati po narodima; izvuæi æu protiv vas maè iz korica tako da æe vam se zemlja pretvoriti u pustaru a gradovi u ruševine. (Levitski zakonik 26, 33)

 • Tada æe zemlja namiriti svoje subote za sve vrijeme dok bude pusta i vi budete u zemlji svojih neprijatelja. Otpoèinut æe tada zemlja i moæi æe namiriti svoje subote. (Levitski zakonik 26, 34)

 • izginut æete meðu narodima - proždrijet æe vas zemlja vaših neprijatelja. (Levitski zakonik 26, 38)

 • Zemlja æe, ostavljena od njih, namiriti svoje subote kad ostane pusta zbog njih. A oni æe ispaštati svoju krivnju što su odbacili moje zapovijedi; što su prezreli moje zakone. (Levitski zakonik 26, 43)

 • Kakva je zemlja u kojoj živi: dobra ili rðava? Kakvi su gradovi u kojima borave: otvoreni ili utvrðeni? (Knjiga Brojeva 13, 19)

 • I poènu ozloglašivati Izraelcima zemlju koju su izviðali: "Zemlja kroz koju smo prošli da je izvidimo zemlja je što proždire svoje stanovništvo. Sav narod što ga u njoj vidjesmo ljudi su krupna stasa. (Knjiga Brojeva 13, 32)


“Caminhe sempre e somente no bem e dê, cada dia, um passo à frente na linha vertical, de baixo para cima.” São Padre Pio de Pietrelcina