Found 568 Results for: vama

 • Ujutro Bileam ustane te æe Balakovim knezovima: "Odlazite u svoju zemlju jer mi ne da Jahve da poðem s vama." (Knjiga Brojeva 22, 13)

 • Neka bude jedan jarac kao okajnica, da se nad vama izvrši obred pomirenja. (Knjiga Brojeva 28, 22)

 • Neka bude i jedan jarac kao okajnica, da se nad vama izvrši obred pomirenja. (Knjiga Brojeva 28, 30)

 • Neka bude jedan jarac kao okajnica, da se nad vama izvrši obred pomirenja. (Knjiga Brojeva 29, 5)

 • I reèe im Mojsije: "Ako Gadovci i Rubenovci, svi oni koji nose oružje, s vama prijeðu Jordan da se bore pred Jahvom i zemlja bude pokorena vama, onda im dajte gileadsku zemlju u vlasništvo. (Knjiga Brojeva 32, 29)

 • Ali ako ne prijeðu naoružani s vama, neka dobiju baštinu meðu vama u zemlji kanaanskoj." (Knjiga Brojeva 32, 30)

 • i postupit æu s vama kako sam mislio postupiti s njima.'" (Knjiga Brojeva 33, 56)

 • Jahve, Bog vaš, koji ide pred vama, borit æe se za vas kako je to uèinio na vaše oèi u Egiptu.' (Ponovljeni zakon 1, 30)

 • u onoga koji je na putu išao pred vama da vam potraži mjesto za taborovanje - u ognju obnoæ da vam osvijetli put kojim æete iæi, a obdan u oblaku. (Ponovljeni zakon 1, 33)

 • Onda mi Jahve reèe: 'Kaži im: Ne idite gore i ne stupajte u borbu da vas ne poraze vaši neprijatelji jer ja nisam meðu vama.' (Ponovljeni zakon 1, 42)

 • Ali Amorejci, koji žive u onome gorju, udariše na vas, pognaše vas, za vama se natisnuše kao pèele te su vas tukli od Seira do Horme. (Ponovljeni zakon 1, 44)

 • Vrativši se, plakali ste pred Jahvom, ali Jahve nije slušao vašega jauka niti je okrenuo svoga uha k vama. (Ponovljeni zakon 1, 45)


“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina