Found 568 Results for: vama

 • nego cio mjesec, sve dok vam ne izbije na nosnice i ne ogadi vam se, jer ste odbacili Jahvu koji je meðu vama mrmljajuæi pred njim rijeèima: 'Zašto smo uopæe odlazili iz Egipta!'" (Knjiga Brojeva 11, 20)

 • reèe Jahve: "Saslušajte rijeèi moje: Naðe li se meðu vama prorok, u viðenju njemu ja se javljam, u snu njemu progovaram. (Knjiga Brojeva 12, 6)

 • Ne penjite se, da vas ne potuku vaši neprijatelji, jer Jahve nije meðu vama. (Knjiga Brojeva 14, 42)

 • Ta ondje se pred vama nalaze Amaleèani i Kanaanci te æete od maèa pasti jer ste se odvratili od Jahve i jer Jahve neæe biti s vama." (Knjiga Brojeva 14, 43)

 • I ako koji stranac koji živi meðu vama, ili æe biti meðu vašim potomcima, htjedne prinijeti žrtvu paljenu na ugodan miris Jahvi, neka radi kako i vi radite. (Knjiga Brojeva 15, 14)

 • Neka je jedan zakon i za vas i za stranca koji s vama boravi. To je trajan zakon za vaše naraštaje: pred Jahvom, kako je s vama, tako neka bude i sa strancem. (Knjiga Brojeva 15, 15)

 • Jedan zakon i jedno pravo neka vrijedi za vas i za stranca koji s vama boravi.'" (Knjiga Brojeva 15, 16)

 • Kada tko pogriješi nepažnjom, neka vam jedan zakon vrijedi i za domoroca i za stranca koji boravi meðu vama. (Knjiga Brojeva 15, 29)

 • Štap onoga èovjeka koga izaberem propupat æe. Tako æu maknuti od sebe rogoborenje Izraelaca kojim prigovaraju vama." (Knjiga Brojeva 17, 20)

 • Neka su, dakle, tebi pridruženi i neka preuzmu brigu za Šator sastanka, svaku službu oko Šatora. I neka se ni jedan svjetovnjak ne približuje vama, (Knjiga Brojeva 18, 4)

 • Uzeh, evo, vašu braæu levite izmeðu Izraelaca vama za dar; kao darovani pripadaju Jahvi da obavljaju službu oko Šatora sastanka. (Knjiga Brojeva 18, 6)

 • "Levitima govori i reci im: 'Kad od Izraelaca primate desetinu, koju ja od njih dajem vama u baštinu, od toga onda vi prinesite podizanicu Jahvi: desetinu od desetine. (Knjiga Brojeva 18, 26)


“Dirás tu o mais belo dos credos quando houver noite em redor de ti, na hora do sacrifício, na dor, no supremo esforço duma vontade inquebrantável para o bem. Este credo é como um relâmpago que rasga a escuridão de teu espírito e no seu brilho te eleva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina