Found 183 Results for: grijeh

 • Tada David reèe Natanu: "Sagriješio sam protiv Jahve!" A Natan odvrati Davidu: "Jahve ti oprašta tvoj grijeh: neæeš umrijeti. (Druga knjiga o Samuelu 12, 13)

 • i reèe kralju: "Neka mi moj gospodar ne upiše u grijeh! Ne opominji se zla što ti ga je uèinio tvoj sluga u onaj dan kad je moj gospodar i kralj izlazio iz Jeruzalema. Neka to kralj ne uzima k srcu! (Druga knjiga o Samuelu 19, 20)

 • tada ti èuj na nebu i oprosti grijeh svojim slugama i svojem izraelskom narodu, pokazujuæi im valjan put kojim æe iæi, i pusti kišu na zemlju koju si svojem narodu dao u baštinu. (Prva knjiga o kraljevima 8, 36)

 • To je bila prigoda za grijeh: narod je odlazio jednome u Betel i drugome u Dan. (Prva knjiga o kraljevima 12, 30)

 • Takvim je postupkom padala u grijeh kuæa Jeroboamova, rušila se i nestajala s lica zemlje. (Prva knjiga o kraljevima 13, 34)

 • Èinio je zlo u oèima Jahvinim. Hodio je putem svoga oca i oponašao njegov grijeh na koji je navodio Izraela. (Prva knjiga o kraljevima 15, 26)

 • Tada ona reèe Iliji: "Što ja imam s tobom, èovjeèe Božji? Zar si došao k meni da me podsjetiš na moj grijeh i da mi usmrtiš sina!" (Prva knjiga o kraljevima 17, 18)

 • Uèinit æu s tvojom kuæom kao s kuæom Jeroboama, sina Nebatova, i s kuæom Baše, sina Ahijina, jer si me rasrdio i naveo Izraela na grijeh. (Prva knjiga o kraljevima 21, 22)

 • On je èinio što je zlo u oèima Jahvinim i hodio je putem svoga oca i putem svoje majke i putem Jeroboama, sina Nebatova, koji je navodio Izraela na grijeh. (Prva knjiga o kraljevima 22, 53)

 • Ali je prianjao uz grijeh kojim je Jeroboam, sin Nebatov, zavodio Izraela; i nije odstupao od njega. (Druga knjiga o kraljevima 3, 3)

 • Ali nije pogubio sinova onih ubojica, prema onome što je napisano u knjizi Zakona Mojsijeva, gdje Jahve zapovijeda: "Neka se oèevi ne pogubljuju za sinove ni sinovi za oèeve, nego svatko neka gine za svoj grijeh." (Druga knjiga o kraljevima 14, 6)

 • On je èinio što je zlo u oèima Jahvinim, kao što su èinili njegovi oci; nije odstupao od grijeha Jeroboama, sina Nebatova, koji je na grijeh naveo Izraela. (Druga knjiga o kraljevima 15, 9)


“A sua casa deve ser uma escada para o Céu”. São Padre Pio de Pietrelcina