Found 183 Results for: grijeh

 • A zatim doðe Jeroboam, sin Nabatov, koji navede na grijeh Izraela i uputi Efrajima na put zloæe. Od tada se njihovi grijesi toliko namnožiše te ih otjeraše iz zemlje njihove. (Knjiga Sirahova 47, 24)

 • samo je nešto ljudi ostalo, s vladarom iz kuæe Davidove. Neki su od njih pravo èinili pred Gospodom, a drugi opet gomilahu grijeh na grijeh. (Knjiga Sirahova 48, 16)

 • Jao onima koji na se krivnju vuku volovskom užadi i grijeh kolskim konopcem - (Izaija 5, 18)

 • dotaèe se njome mojih usta i reèe: "Evo, usne je tvoje dotaklo, krivica ti je skinuta i grijeh oprošten." (Izaija 6, 7)

 • Ali Jahve nad Vojskama objavi mi: "Dok ne umrete, grijeh taj neæe vam se oprostiti", reèe Jahve, Gospod nad Vojskama. (Izaija 22, 14)

 • Teško sinovima odmetnièkim! - rijeè je Jahvina. Oni provode osnove koje nisu moje, sklapaju saveze koji nisu po mom duhu i grijeh na grijeh gomilaju. (Izaija 30, 1)

 • grijeh æe vam taj biti poput pukotine, visoko na zidu izboèene, koja prijeti rušenjem. (Izaija 30, 13)

 • Da, u onaj æe dan svatko prezreti svoje kumire srebrne i zlatne što ih rukama sebi za grijeh naèiniste. (Izaija 31, 7)

 • Judin grijeh upisan je željeznom pisaljkom, urezan dijamantnim vrškom u ploèicu njihova srca i u rogove njihovih žrtvenika, (Jeremija 17, 1)

 • na brdima i usred polja. Tvoje bogatstvo i sve blago tvoje pljaèki æu predati. Tako æeš platiti za grijeh svoj po svoj zemlji. (Jeremija 17, 3)

 • Baalu podigoše uzvišice u Dolini Ben Hinomu, i sinove i kæeri svoje Moleku kroz oganj provodiše - što im ja nikad ne zapovjedih; ni na um mi ne pade da bi èinili takve gadosti niti da bih Judu pustio u takav grijeh." (Jeremija 32, 35)

 • Možda æe èuti dom Judin o svim nesreæama što sam ih naumio oboriti na njih te æe se vratiti svaki sa svoga zlog puta, a ja æu im oprostiti krivicu i grijeh njihov." (Jeremija 36, 3)


“Nunca vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou. Enderece todos os seus pensamentos a Deus, consagre-lhe todo o seu ser e também todos os seus irmãos. Ofereça à glória de Deus o repouso que você vai iniciar e não esqueça do seu Anjo da Guarda que está sempre com você.” São Padre Pio de Pietrelcina