Encontrados 9 resultados para: suka

  • en taiV hmeraiV ekeinaiV eidon en iouda patountaV lhnouV en tw sabbatw kai ferontaV dragmata kai epigemizontaV epi touV onouV kai oinon kai stafulhn kai suka kai pan bastagma kai ferontaV eiV ierousalhm en hmera tou sabbatou kai epemarturamhn en hmera prasewV autwn (Neemias 23, 15)

  • kai sunaxousin ta genhmata autwn legei kurioV ouk estin stafulh en taiV ampeloiV kai ouk estin suka en taiV sukaiV kai ta fulla katerruhken (Jeremias 8, 13)

  • o kalaqoV o eiV sukwn crhstwn sfodra wV ta suka ta proima kai o kalaqoV o eteroV sukwn ponhrwn sfodra a ou brwqhsetai apo ponhriaV autwn (Jeremias 24, 2)

  • kai eipen kurioV proV me ti su oraV ieremia kai eipa suka ta crhsta crhsta lian kai ta ponhra ponhra lian a ou brwqhsetai apo ponhriaV autwn (Jeremias 24, 3)

  • tade legei kurioV o qeoV israhl wV ta suka ta crhsta tauta outwV epignwsomai touV apoikisqentaV iouda ouV exapestalka ek tou topou toutou eiV ghn caldaiwn eiV agaqa (Jeremias 24, 5)

  • kai wV ta suka ta ponhra a ou brwqhsetai apo ponhriaV autwn tade legei kurioV outwV paradwsw ton sedekian basilea iouda kai touV megistanaV autou kai to kataloipon ierousalhm touV upoleleimmenouV en th gh tauth kai touV katoikountaV en aiguptw (Jeremias 24, 8)

  • apo twn karpwn autwn epignwsesqe autouV mhti sullegousin apo akanqwn stafulhn h apo tribolwn suka (São Mateus 7, 16)

  • ekaston gar dendron ek tou idiou karpou ginwsketai ou gar ex akanqwn sullegousin suka oude ek batou trugwsin stafulhn (São Lucas 6, 44)

  • mh dunatai adelfoi mou sukh elaiaV poihsai h ampeloV suka outwV oudemia phgh alukon kai gluku poihsai udwr (São Tiago 3, 12)


“Nas tentações, combata com coragem! Nas quedas, humilhe-se mas não desanime!” São Padre Pio de Pietrelcina