Encontrados 35 resultados para: skotei

 • kai esh yhlafwn meshmbriaV wsei yhlafhsai o tufloV en tw skotei kai ouk euodwsei taV odouV sou kai esh tote adikoumenoV kai diarpazomenoV pasaV taV hmeraV kai ouk estai soi o bohqwn (Deuteronômio 28, 29)

 • wV de h pulh ekleieto en tw skotei kai oi andreV exhlqon ouk epistamai pou peporeuntai katadiwxate opisw autwn ei katalhmyesqe autouV (Josué 2, 5)

 • kai anesthsan en tw skotei eiselqein eiV thn parembolhn suriaV kai hlqon eiV meroV thV parembolhV suriaV kai idou ouk estin anhr ekei (II Reis 7, 5)

 • kai anesthsan kai apedrasan en tw skotei kai egkatelipan taV skhnaV autwn kai touV ippouV autwn kai touV onouV autwn en th parembolh wV estin kai efugon proV thn yuchn eautwn (II Reis 7, 7)

 • kai ton leonta qewrei kai en skotei badizei kai otan kleyh kai arpash kai lwpoduthsh th erwmenh apoferei (Esdras 4, 24)

 • diwruxen en skotei oikiaV hmeraV esfragisan eautouV ouk epegnwsan fwV (Jó 24, 16)

 • taxin eqeto skotei kai pan peraV autoV exakribazetai liqoV skotia kai skia qanatou (Jó 28, 3)

 • wV ote hugei o lucnoV autou uper kefalhV mou ote tw fwti autou eporeuomhn en skotei (Jó 29, 3)

 • ouk egnwsan oude sunhkan en skotei diaporeuontai saleuqhsontai panta ta qemelia thV ghV (Salmos 81, 5)

 • mh gnwsqhsetai en tw skotei ta qaumasia sou kai h dikaiosunh sou en gh epilelhsmenh (Salmos 87, 13)

 • apo pragmatoV diaporeuomenou en skotei apo sumptwmatoV kai daimoniou meshmbrinou (Salmos 90, 6)

 • kaqhmenouV en skotei kai skia qanatou pepedhmenouV en ptwceia kai sidhrw (Salmos 106, 10)

“Nas tentações, combata com coragem! Nas quedas, humilhe-se mas não desanime!” São Padre Pio de Pietrelcina