Encontrados 2 resultados para: qrausqh

  • kai ean qrausqh o laoV sou israhl katenanti tou ecqrou ean amartwsin soi kai epistreywsin kai exomologhswntai tw onomati sou kai proseuxwntai kai dehqwsin enantion sou en tw oikw toutw (II Crônicas 6, 24)
  • opwV qrausqh h kardia kai plhqunqwsin oi asqenounteV epi pasan pulhn autwn paradedontai eiV sfagia romfaiaV eu gegonen eiV sfaghn eu gegonen eiV stilbwsin (Ezequiel 21, 20)

“Caminhe sempre e somente no bem e dê, cada dia, um passo à frente na linha vertical, de baixo para cima.” São Padre Pio de Pietrelcina