Encontrados 111 resultados para: oinon

 • kai melcisedek basileuV salhm exhnegken artouV kai oinon hn de iereuV tou qeou tou uyistou (Gênesis 14, 18)

 • deuro kai potiswmen ton patera hmwn oinon kai koimhqwmen met' autou kai exanasthswmen ek tou patroV hmwn sperma (Gênesis 19, 32)

 • epotisan de ton patera autwn oinon en th nukti tauth kai eiselqousa h presbutera ekoimhqh meta tou patroV authV thn nukta ekeinhn kai ouk hdei en tw koimhqhnai authn kai anasthnai (Gênesis 19, 33)

 • egeneto de th epaurion kai eipen h presbutera proV thn newteran idou ekoimhqhn ecqeV meta tou patroV hmwn potiswmen auton oinon kai thn nukta tauthn kai eiselqousa koimhqhti met' autou kai exanasthswmen ek tou patroV hmwn sperma (Gênesis 19, 34)

 • epotisan de kai en th nukti ekeinh ton patera autwn oinon kai eiselqousa h newtera ekoimhqh meta tou patroV authV kai ouk hdei en tw koimhqhnai authn kai anasthnai (Gênesis 19, 35)

 • kai eipen prosagage moi kai fagomai apo thV qhraV sou teknon ina euloghsh se h yuch mou kai proshgagen autw kai efagen kai eishnegken autw oinon kai epien (Gênesis 27, 25)

 • kai latreuseiV kuriw tw qew sou kai euloghsw ton arton sou kai ton oinon sou kai to udwr sou kai apostreyw malakian af' umwn (Êxodo 23, 25)

 • oinon kai sikera ou piesqe su kai oi uioi sou meta sou hnika an eisporeuhsqe eiV thn skhnhn tou marturiou h prosporeuomenwn umwn proV to qusiasthrion kai ou mh apoqanhte nomimon aiwnion eiV taV geneaV umwn (Levítico 10, 9)

 • pasaV taV hmeraV thV euchV autou apo pantwn osa ginetai ex ampelou oinon apo stemfulwn ewV gigartou ou fagetai (Números 6, 4)

 • kai prosoisei auta o iereuV epiqema enanti kuriou agion estai tw ierei epi tou sthquniou tou epiqematoV kai epi tou bracionoV tou afairematoV kai meta tauta pietai o hugmenoV oinon (Números 6, 20)

 • kai oinon eiV spondhn to tetarton tou in poihsete epi thV olokautwsewV h epi thV qusiaV tw amnw tw eni poihseiV tosouto karpwma osmhn euwdiaV tw kuriw (Números 15, 5)

 • kai oinon eiV spondhn to triton tou in prosoisete eiV osmhn euwdiaV kuriw (Números 15, 7)

“Onde não há obediência, não há virtude. Onde não há virtude, não há bem, não há amor; e onde não há amor, não há Deus; e sem Deus não se chega ao Paraíso. Tudo isso é como uma escada: se faltar um degrau, caímos”. São Padre Pio de Pietrelcina