Encontrados 2407 resultados para: kuriou

 • ex hmeraV edesqe azuma th de hmera th ebdomh eorth kuriou (Êxodo 13, 6)

 • kai estai soi shmeion epi thV ceiroV sou kai mnhmosunon pro ofqalmwn sou opwV an genhtai o nomoV kuriou en tw stomati sou en gar ceiri krataia exhgagen se kurioV o qeoV ex aiguptou (Êxodo 13, 9)

 • kai eipen ean akoh akoushV thV fwnhV kuriou tou qeou sou kai ta aresta enantion autou poihshV kai enwtish taiV entolaiV autou kai fulaxhV panta ta dikaiwmata autou pasan noson hn ephgagon toiV aiguptioiV ouk epaxw epi se egw gar eimi kurioV o iwmenoV se (Êxodo 15, 26)

 • kai eipan proV autouV oi uioi israhl ofelon apeqanomen plhgenteV upo kuriou en gh aiguptw otan ekaqisamen epi twn lebhtwn twn krewn kai hsqiomen artouV eiV plhsmonhn oti exhgagete hmaV eiV thn erhmon tauthn apokteinai pasan thn sunagwghn tauthn en limw (Êxodo 16, 3)

 • kai prwi oyesqe thn doxan kuriou en tw eisakousai ton goggusmon umwn epi tw qew hmeiV de ti esmen oti diagogguzete kaq' hmwn (Êxodo 16, 7)

 • hnika de elalei aarwn pash sunagwgh uiwn israhl kai epestrafhsan eiV thn erhmon kai h doxa kuriou wfqh en nefelh (Êxodo 16, 10)

 • kai aphren pasa sunagwgh uiwn israhl ek thV erhmou sin kata parembolaV autwn dia rhmatoV kuriou kai parenebalosan en rafidin ouk hn de udwr tw law piein (Êxodo 17, 1)

 • ou lhmyh to onoma kuriou tou qeou sou epi mataiw ou gar mh kaqarish kurioV ton lambanonta to onoma autou epi mataiw (Êxodo 20, 7)

 • treiV kairouV tou eniautou ofqhsetai pan arsenikon sou enwpion kuriou tou qeou sou (Êxodo 23, 17)

 • taV aparcaV twn prwtogenhmatwn thV ghV sou eisoiseiV eiV ton oikon kuriou tou qeou sou ouc eyhseiV arna en galakti mhtroV autou (Êxodo 23, 19)

 • kai egrayen mwushV panta ta rhmata kuriou orqrisaV de mwushV to prwi wkodomhsen qusiasthrion upo to oroV kai dwdeka liqouV eiV taV dwdeka fulaV tou israhl (Êxodo 24, 4)

 • to de eidoV thV doxhV kuriou wsei pur flegon epi thV korufhV tou orouV enantion twn uiwn israhl (Êxodo 24, 17)


“Amar significa dar aos outros – especialmente a quem precisa e a quem sofre – o que de melhor temos em nós mesmos e de nós mesmos; e de dá-lo sorridentes e felizes, renunciando ao nosso egoísmo, à nossa alegria, ao nosso prazer e ao nosso orgulho”. São Padre Pio de Pietrelcina