Encontrados 96 resultados para: geneaV

 • kai eipen kurioV o qeoV proV nwe touto to shmeion thV diaqhkhV o egw didwmi ana meson emou kai umwn kai ana meson pashV yuchV zwshV h estin meq' umwn eiV geneaV aiwniouV (Gênesis 9, 12)

 • kai sthsw thn diaqhkhn mou ana meson emou kai ana meson sou kai ana meson tou spermatoV sou meta se eiV geneaV autwn eiV diaqhkhn aiwnion einai sou qeoV kai tou spermatoV sou meta se (Gênesis 17, 7)

 • kai eipen o qeoV proV abraam su de thn diaqhkhn mou diathrhseiV su kai to sperma sou meta se eiV taV geneaV autwn (Gênesis 17, 9)

 • kai auth h diaqhkh hn diathrhseiV ana meson emou kai umwn kai ana meson tou spermatoV sou meta se eiV taV geneaV autwn peritmhqhsetai umwn pan arsenikon (Gênesis 17, 10)

 • kai paidion oktw hmerwn peritmhqhsetai umin pan arsenikon eiV taV geneaV umwn o oikogenhV thV oikiaV sou kai o argurwnhtoV apo pantoV uiou allotriou oV ouk estin ek tou spermatoV sou (Gênesis 17, 12)

 • kai eiden iwshf efraim paidia ewV trithV geneaV kai uioi macir tou uiou manassh etecqhsan epi mhrwn iwshf (Gênesis 50, 23)

 • kai estai h hmera umin auth mnhmosunon kai eortasete authn eorthn kuriw eiV pasaV taV geneaV umwn nomimon aiwnion eortasete authn (Êxodo 12, 14)

 • kai fulaxesqe thn entolhn tauthn en gar th hmera tauth exaxw thn dunamin umwn ek ghV aiguptou kai poihsete thn hmeran tauthn eiV geneaV umwn nomimon aiwnion (Êxodo 12, 17)

 • nuktoV profulakh estin tw kuriw wste exagagein autouV ek ghV aiguptou ekeinh h nux auth profulakh kuriw wste pasi toiV uioiV israhl einai eiV geneaV autwn (Êxodo 12, 42)

 • eipen de mwushV touto to rhma o sunetaxen kurioV plhsate to gomor tou man eiV apoqhkhn eiV taV geneaV umwn ina idwsin ton arton on efagete umeiV en th erhmw wV exhgagen umaV kurioV ek ghV aiguptou (Êxodo 16, 32)

 • kai eipen mwushV proV aarwn labe stamnon crusoun ena kai embale eiV auton plhreV to gomor tou man kai apoqhseiV auto enantion tou qeou eiV diathrhsin eiV taV geneaV umwn (Êxodo 16, 33)

 • oti en ceiri krufaia polemei kurioV epi amalhk apo genewn eiV geneaV (Êxodo 17, 16)


“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina