Encontrados 52 resultados para: enantiaV

 • lalhson toiV uioiV israhl kai apostreyanteV stratopedeusatwsan apenanti thV epaulewV ana meson magdwlou kai ana meson thV qalasshV ex enantiaV beelsepfwn enwpion autwn stratopedeuseiV epi thV qalasshV (Êxodo 14, 2)
 • kai katediwxan oi aiguptioi opisw autwn kai eurosan autouV parembeblhkotaV para thn qalassan kai pasa h ippoV kai ta armata faraw kai oi ippeiV kai h stratia autou apenanti thV epaulewV ex enantiaV beelsepfwn (Êxodo 14, 9)

 • kai eiV taV duo sumbolaV ta duo emplokia kai epeqhkan epi taV duo aspidiskaV kai epeqhkan epi touV wmouV thV epwmidoV ex enantiaV kata proswpon (Êxodo 36, 25)

 • kai paV o laoV o polemisthV met' autou anebhsan kai poreuomenoi hlqon ex enantiaV thV polewV ap' anatolwn (Josué 8, 11)

 • kai anestreyen apo seddouk ex enantiaV ap' anatolwn baiqsamuV epi ta oria caselwqaiq kai dieleusetai epi dabirwq kai prosanabhsetai epi faggai (Josué 19, 12)

 • kai ekeiqen perieleusetai ex enantiaV ep' anatolaV epi gebere epi polin katasem kai dieleusetai epi remmwna amaqar aoza (Josué 19, 13)

 • kai eporeuqh ioudaV proV ton cananaion ton katoikounta en cebrwn kai exhlqen cebrwn ex enantiaV to de onoma cebrwn hn emprosqen kariaqarboksefer kai epataxen ton sesi kai ton aciman kai ton qolmi gennhmata tou enak (Juízes 1, 10)
 • kai anebh gedewn odon katoikountwn en skhnaiV anatolwn thV nabeq ex enantiaV zebee kai epataxen thn parembolhn h de parembolh hn pepoiquia (Juízes 8, 11)

 • wV epolemhsen o pathr mou uper umwn kai erriyen thn yuchn autou ex enantiaV kai exeilato umaV ek ceiroV madiam (Juízes 9, 17)

 • kai paregenonto ex enantiaV thV gabaa deka ciliadeV andrwn eklektwn ek pantoV israhl kai o polemoV ebarunqh kai autoi ouk egnwsan oti afhptai autwn h kakia (Juízes 20, 34)

 • kai ekoyan ton beniamin katapausai auton katapausin kai katepathsan auton ewV ex enantiaV thV gabaa apo anatolwn hliou (Juízes 20, 43)

 • kai ercetai ekeiqen eiV ton bounon kai idou coroV profhtwn ex enantiaV autou kai hlato ep' auton pneuma qeou kai eprofhteusen en mesw autwn (I Samuel 10, 10)
“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina