Encontrados 10601 resultados para: eiV

 • umeiV de agaphtoi mnhsqhte twn rhmatwn twn proeirhmenwn upo twn apostolwn tou kuriou hmwn ihsou cristou (São Judas 1, 17)

 • umeiV de agaphtoi th agiwtath umwn pistei epoikodomounteV eautouV en pneumati agiw proseucomenoi (São Judas 1, 20)

 • eautouV en agaph qeou thrhsate prosdecomenoi to eleoV tou kuriou hmwn ihsou cristou eiV zwhn aiwnion (São Judas 1, 21)

 • monw sofw qew swthri hmwn doxa kai megalwsunh kratoV kai exousia kai nun kai eiV pantaV touV aiwnaV amhn (São Judas 1, 25)

 • kai epoihsen hmaV basileiV kai iereiV tw qew kai patri autou autw h doxa kai to kratoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn (Apocalipse 1, 6)

 • legoushV egw eimi to a kai to w o prwtoV kai o escatoV kai o blepeiV grayon eiV biblion kai pemyon taiV ekklhsiaiV taiV en asia eiV efeson kai eiV smurnan kai eiV pergamon kai eiV quateira kai eiV sardeiV kai eiV filadelfeian kai eiV laodikeian (Apocalipse 1, 11)

 • kai o zwn kai egenomhn nekroV kai idou zwn eimi eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn kai ecw taV kleiV tou adou kai tou qanatou (Apocalipse 1, 18)

 • oida ta erga sou kai ton kopon sou kai thn upomonhn sou kai oti ou dunh bastasai kakouV kai epeirasw touV faskontaV einai apostolouV kai ouk eisin kai eureV autouV yeudeiV (Apocalipse 2, 2)

 • kai ebastasaV kai upomonhn eceiV kai dia to onoma mou kekopiakaV kai ou kekmhkaV (Apocalipse 2, 3)

 • alla touto eceiV oti miseiV ta erga twn nikolaitwn a kagw misw (Apocalipse 2, 6)

 • mhden fobou a melleiV pascein idou mellei balein ex umwn o diaboloV eiV fulakhn ina peirasqhte kai exete qliyin hmerwn deka ginou pistoV acri qanatou kai dwsw soi ton stefanon thV zwhV (Apocalipse 2, 10)

 • oida ta erga sou kai pou katoikeiV opou o qronoV tou satana kai krateiV to onoma mou kai ouk hrnhsw thn pistin mou kai en taiV hmeraiV en aiV antipaV o martuV mou o pistoV oV apektanqh par umin opou katoikei o satanaV (Apocalipse 2, 13)


“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina