Encontrados 10601 resultados para: eiV

 • all ecw kata sou oliga oti eceiV ekei kratountaV thn didachn balaam oV edidasken en tw balak balein skandalon enwpion twn uiwn israhl fagein eidwloquta kai porneusai (Apocalipse 2, 14)

 • outwV eceiV kai su kratountaV thn didachn twn nikolaitwn o misw (Apocalipse 2, 15)

 • o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV tw nikwnti dwsw autw fagein apo tou manna tou kekrummenou kai dwsw autw yhfon leukhn kai epi thn yhfon onoma kainon gegrammenon o oudeiV egnw ei mh o lambanwn (Apocalipse 2, 17)

 • idou egw ballw authn eiV klinhn kai touV moiceuontaV met authV eiV qliyin megalhn ean mh metanohswsin ek twn ergwn autwn (Apocalipse 2, 22)

 • kai tw aggelw thV en sardesin ekklhsiaV grayon tade legei o ecwn ta pneumata tou qeou kai touV epta asteraV oida sou ta erga oti to onoma eceiV oti zhV kai nekroV ei (Apocalipse 3, 1)

 • eceiV oliga onomata kai en sardesin a ouk emolunan ta imatia autwn kai peripathsousin met emou en leukoiV oti axioi eisin (Apocalipse 3, 4)

 • kai tw aggelw thV en filadelfeia ekklhsiaV grayon tade legei o agioV o alhqinoV o ecwn thn kleida tou dabid o anoigwn kai oudeiV kleiei kai kleiei kai oudeiV anoigei (Apocalipse 3, 7)

 • oida sou ta erga idou dedwka enwpion sou quran anewgmenhn kai oudeiV dunatai kleisai authn oti mikran eceiV dunamin kai ethrhsaV mou ton logon kai ouk hrnhsw to onoma mou (Apocalipse 3, 8)

 • idou ercomai tacu kratei o eceiV ina mhdeiV labh ton stefanon sou (Apocalipse 3, 11)

 • oti legeiV oti plousioV eimi kai peplouthka kai oudenoV creian ecw kai ouk oidaV oti su ei o talaipwroV kai eleeinoV kai ptwcoV kai tufloV kai gumnoV (Apocalipse 3, 17)

 • kai otan dwsousin ta zwa doxan kai timhn kai eucaristian tw kaqhmenw epi tou qronou tw zwnti eiV touV aiwnaV twn aiwnwn (Apocalipse 4, 9)

 • pesountai oi eikosi kai tessareV presbuteroi enwpion tou kaqhmenou epi tou qronou kai proskunousin tw zwnti eiV touV aiwnaV twn aiwnwn kai ballousin touV stefanouV autwn enwpion tou qronou legonteV (Apocalipse 4, 10)


“Os talentos de que fala o Evangelho são os cinco sentidos, a inteligência e a vontade. Quem tem mais talentos, tem maior dever de usá-los para o bem dos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina