Encontrados 275 resultados para: egenhqh

 • egenhqh de tw enwc gaidad kai gaidad egennhsen ton maihl kai maihl egennhsen ton maqousala kai maqousala egennhsen ton lamec (Gênesis 4, 18)

 • kai tw shm egenhqh kai autw patri pantwn twn uiwn eber adelfw iafeq tou meizonoV (Gênesis 10, 21)

 • kai apeqanen arran enwpion qara tou patroV autou en th gh h egenhqh en th cwra twn caldaiwn (Gênesis 11, 28)

 • meta de ta rhmata tauta egenhqh rhma kuriou proV abram en oramati legwn mh fobou abram egw uperaspizw sou o misqoV sou poluV estai sfodra (Gênesis 15, 1)

 • kai gar alhqwV adelfh mou estin ek patroV all' ouk ek mhtroV egenhqh de moi eiV gunaika (Gênesis 20, 12)

 • egeneto de meta to katastaqhnai auton epi tou oikou autou kai epi panta osa hn autw kai huloghsen kurioV ton oikon tou aiguptiou dia iwshf kai egenhqh eulogia kuriou en pasin toiV uparcousin autw en tw oikw kai en tw agrw (Gênesis 39, 5)

 • egenhqh de kaqwV sunekrinen hmin outwV kai sunebh eme te apokatastaqhnai epi thn archn mou ekeinon de kremasqhnai (Gênesis 41, 13)

 • eneteilato de iwshf emplhsai ta aggeia autwn sitou kai apodounai to argurion ekastou eiV ton sakkon autou kai dounai autoiV episitismon eiV thn odon kai egenhqh autoiV outwV (Gênesis 42, 25)

 • kai to kondu mou to arguroun embalate eiV ton marsippon tou newterou kai thn timhn tou sitou autou egenhqh de kata to rhma iwshf kaqwV eipen (Gênesis 44, 2)

 • kai idwn thn anapausin oti kalh kai thn ghn oti piwn upeqhken ton wmon autou eiV to ponein kai egenhqh anhr gewrgoV (Gênesis 49, 15)

 • adrunqentoV de tou paidiou eishgagen auto proV thn qugatera faraw kai egenhqh auth eiV uion epwnomasen de to onoma autou mwushn legousa ek tou udatoV auton aneilomhn (Êxodo 2, 10)

 • eipen de autw kurioV palin eisenegke thn ceira sou eiV ton kolpon sou kai eishnegken thn ceira autou eiV ton kolpon autou kai exhnegken thn ceira autou ek tou kolpou autou kai egenhqh h ceir autou wsei ciwn (Êxodo 4, 6)


“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina