Encontrados 51 resultados para: dote

 • paroikoV kai parepidhmoV egw eimi meq' umwn dote oun moi kthsin tafou meq' umwn kai qayw ton nekron mou ap' emou (Gênesis 23, 4)
 • kai elalhsen emmwr autoiV legwn sucem o uioV mou proeilato th yuch thn qugatera umwn dote oun authn autw gunaika (Gênesis 34, 8)

 • epigambreusasqe hmin taV qugateraV umwn dote hmin kai taV qugateraV hmwn labete toiV uioiV umwn (Gênesis 34, 9)

 • kai ean lalhsh proV umaV faraw legwn dote hmin shmeion h teraV kai ereiV aarwn tw adelfw sou labe thn rabdon kai riyon authn epi thn ghn enantion faraw kai enantion twn qerapontwn autou kai estai drakwn (Êxodo 7, 9)

 • mh exaleifqhtw to onoma tou patroV hmwn ek mesou tou dhmou autou oti ouk estin autw uioV dote hmin katascesin en mesw adelfwn patroV hmwn (Números 27, 4)

 • dote eautoiV andraV sofouV kai episthmonaV kai sunetouV eiV taV fulaV umwn kai katasthsw ef' umwn hgoumenouV umwn (Deuteronômio 1, 13)

 • oti onoma kuriou ekalesa dote megalwsunhn tw qew hmwn (Deuteronômio 32, 3)
 • kai tw leui eipen dote leui dhlouV autou kai alhqeian autou tw andri tw osiw on epeirasan auton en peira eloidorhsan auton epi udatoV antilogiaV (Deuteronômio 33, 8)

 • dote ex umwn treiV andraV ek fulhV kai anastanteV dielqetwsan thn ghn kai diagrayatwsan authn enantion mou kaqa dehsei dielein authn kai hlqosan proV auton (Josué 18, 4)

 • lalhson toiV uioiV israhl legwn dote taV poleiV twn fugadeuthriwn aV eipa proV umaV dia mwush (Josué 20, 2)

 • kai eipen toiV andrasin sokcwq dote dh artouV tw law tw met' emou oti peinwsin egw de diwkw opisw zebee kai salmana basilewn madiam (Juízes 8, 5)

 • kai eipen proV autouV gedewn aithsomai par' umwn aithsin kai dote moi anhr enwtion twn skulwn autou oti enwtia crusa polla hn autoiV oti ismahlitai hsan (Juízes 8, 24)
“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina