Encontrados 59 resultados para: asebeiV

 • aposteilaV de faraw ekalesen mwushn kai aarwn kai eipen autoiV hmarthka to nun o kurioV dikaioV egw de kai o laoV mou asebeiV (Êxodo 9, 27)
 • kai nun dote touV andraV touV asebeiV touV en gabaa touV uiouV belial kai qanatwsomen autouV kai exaroumen kakian ex israhl kai ouk hqelhsan oi uioi beniamin eisakousai thV fwnhV twn adelfwn autwn twn uiwn israhl (Juízes 20, 13)

 • ekei asebeiV exekausan qumon orghV ekei anepausanto katakopoi tw swmati (Jó 3, 17)

 • dia ti asebeiV zwsin pepalaiwntai de kai en ploutw (Jó 21, 7)

 • asebeiV de orion uperebhsan poimnion sun poimeni arpasanteV (Jó 24, 2)

 • esbesen de asebeiV oratoi de enantion autou (Jó 34, 26)

 • asebeiV de ou diaswzei para to mh boulesqai eidenai autouV ton kurion kai dioti nouqetoumenoi anhkooi hsan (Jó 36, 12)
 • qumoV de ep' asebeiV estai di' asebeian dwrwn wn edeconto ep' adikiaiV (Jó 36, 18)

 • epilabesqai pterugwn ghV ektinaxai asebeiV ex authV (Jó 38, 13)

 • uperhfanon de sbeson shyon de asebeiV paracrhma (Jó 40, 12)

 • ouc outwV oi asebeiV ouc outwV all' h wV o cnouV on ekriptei o anemoV apo proswpou thV ghV (Salmos 1, 4)

 • dia touto ouk anasthsontai asebeiV en krisei oude amartwloi en boulh dikaiwn (Salmos 1, 5)
“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina