Encontrados 5869 resultados para: apo

 • oi emporoi toutwn oi plouthsanteV ap authV apo makroqen sthsontai dia ton fobon tou basanismou authV klaionteV kai penqounteV (Apocalipse 18, 15)

 • oti mia wra hrhmwqh o tosoutoV ploutoV kai paV kubernhthV kai paV epi twn ploiwn o omiloV kai nautai kai osoi thn qalassan ergazontai apo makroqen esthsan (Apocalipse 18, 17)

 • eufrainou ep authn ourane kai oi agioi apostoloi kai oi profhtai oti ekrinen o qeoV to krima umwn ex authV (Apocalipse 18, 20)

 • kai anebhsan epi to platoV thV ghV kai ekuklwsan thn parembolhn twn agiwn kai thn polin thn hgaphmenhn kai katebh pur apo tou qeou ek tou ouranou kai katefagen autouV (Apocalipse 20, 9)

 • kai eidon qronon leukon megan kai ton kaqhmenon ep autou ou apo proswpou efugen h gh kai o ouranoV kai topoV ouc eureqh autoiV (Apocalipse 20, 11)

 • kai egw iwannhV eidon thn polin thn agian ierousalhm kainhn katabainousan apo tou qeou ek tou ouranou htoimasmenhn wV numfhn kekosmhmenhn tw andri authV (Apocalipse 21, 2)

 • kai exaleiyei o qeoV pan dakruon apo twn ofqalmwn autwn kai o qanatoV ouk estai eti oute penqoV oute kraugh oute ponoV ouk estai eti oti ta prwta aphlqon (Apocalipse 21, 4)

 • kai aphnegken me en pneumati ep oroV mega kai uyhlon kai edeixen moi thn polin thn megalhn thn agian ierousalhm katabainousan ek tou ouranou apo tou qeou (Apocalipse 21, 10)

 • ap anatolhV pulwneV treiV apo borra pulwneV treiV apo notou pulwneV treiV apo dusmwn pulwneV treiV (Apocalipse 21, 13)

 • kai to teicoV thV polewV econ qemeliouV dwdeka kai en autoiV onomata twn dwdeka apostolwn tou arniou (Apocalipse 21, 14)

 • en mesw thV plateiaV authV kai tou potamou enteuqen kai enteuqen xulon zwhV poioun karpouV dwdeka kata mhna ena ekaston apodidoun ton karpon autou kai ta fulla tou xulou eiV qerapeian twn eqnwn (Apocalipse 22, 2)

 • kai idou ercomai tacu kai o misqoV mou met emou apodounai ekastw wV to ergon autou estai (Apocalipse 22, 12)


“Quanto mais se caminha na vida espiritual, mais se sente a paz que se apossa de nós.” São Padre Pio de Pietrelcina