Encontrados 481 resultados para: Uper

 • kai anhggeilan tw dauid uper twn andrwn kai apesteilen eiV apanthn autwn oti hsan oi andreV htimasmenoi sfodra kai eipen o basileuV kaqisate en iericw ewV tou anateilai touV pwgwnaV umwn kai epistrafhsesqe (II Samuel 10, 5)

 • kai eipen ean krataiwqh suria uper eme kai esesqe moi eiV swthrian kai ean uioi ammwn krataiwqwsin uper se kai esomeqa tou swsai se (II Samuel 10, 11)

 • andrizou kai krataiwqwmen uper tou laou hmwn kai peri twn polewn tou qeou hmwn kai kurioV poihsei to agaqon en ofqalmoiV autou (II Samuel 10, 12)

 • kai ouk hqelhsen amnwn tou akousai thV fwnhV authV kai ekrataiwsen uper authn kai etapeinwsen authn kai ekoimhqh met' authV (II Samuel 13, 14)

 • kai emishsen authn amnwn misoV mega sfodra oti mega to misoV o emishsen authn uper thn agaphn hn hgaphsen authn kai eipen auth amnwn anasthqi kai poreuou (II Samuel 13, 15)

 • kai eipen autw qhmar mh adelfe oti megalh h kakia h escath uper thn prwthn hn epoihsaV met' emou tou exaposteilai me kai ouk hqelhsen amnwn akousai thV fwnhV authV (II Samuel 13, 16)

 • kai eipen abessalwm kai paV anhr israhl agaqh h boulh cousi tou araci uper thn boulhn acitofel kai kurioV eneteilato diaskedasai thn boulhn acitofel thn agaqhn opwV an epagagh kurioV epi abessalwm ta kaka panta (II Samuel 17, 14)

 • kai eneteilato o basileuV tw iwab kai tw abessa kai tw eqqi legwn feisasqe moi tou paidariou tou abessalwm kai paV o laoV hkousen entellomenou tou basilewV pasin toiV arcousin uper abessalwm (II Samuel 18, 5)

 • kai egeneto ekei o polemoV diesparmenoV epi proswpon pashV thV ghV kai epleonasen o drumoV tou katafagein ek tou laou uper ouV katefagen en tw law h macaira en th hmera ekeinh (II Samuel 18, 8)

 • kai nun anastaV exelqe kai lalhson eiV thn kardian twn doulwn sou oti en kuriw wmosa oti ei mh ekporeush shmeron ei aulisqhsetai anhr meta sou thn nukta tauthn kai epignwqi seautw kai kakon soi touto uper pan to kakon to epelqon soi ek neothtoV sou ewV tou nun (II Samuel 19, 8)

 • kai apekriqh anhr israhl tw andri iouda kai eipen deka ceireV moi en tw basilei kai prwtotokoV egw h su kai ge en tw dauid eimi uper se kai ina ti touto ubrisaV me kai ouk elogisqh o logoV mou prwtoV moi tou epistreyai ton basilea emoi kai esklhrunqh o logoV androV iouda uper ton logon androV israhl (II Samuel 19, 44)

 • kai eipen dauid proV abessa nun kakopoihsei hmaV sabee uioV bocori uper abessalwm kai nun su labe meta seautou touV paidaV tou kuriou sou kai katadiwxon opisw autou mhpote eautw eurh poleiV ocuraV kai skiasei touV ofqalmouV hmwn (II Samuel 20, 6)


“Que Nossa Senhora aumente a graça em você e a faça digna do Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina