Encontrados 481 resultados para: Uper

 • ouci agaqoV abana kai farfar potamoi damaskou uper iordanhn kai panta ta udata israhl ouci poreuqeiV lousomai en autoiV kai kaqarisqhsomai kai exeklinen kai aphlqen en qumw (II Reis 5, 12)

 • kai eipen elisaie mh fobou oti pleiouV oi meq' hmwn uper touV met' autwn (II Reis 6, 16)

 • kai oyesqe ton agaqon kai ton euqh en toiV uioiV tou kuriou umwn kai katasthsete auton epi ton qronon tou patroV autou kai polemeite uper tou oikou tou kuriou umwn (II Reis 10, 3)

 • kai touV uiouV twn pataxantwn ouk eqanatwsen kaqwV gegraptai en bibliw nomwn mwush wV eneteilato kurioV legwn ouk apoqanountai patereV uper uiwn kai uioi ouk apoqanountai uper paterwn oti all' h ekastoV en taiV amartiaiV autou apoqaneitai (II Reis 14, 6)

 • kai ouk hkousan kai esklhrunan ton nwton autwn uper ton nwton twn paterwn autwn (II Reis 17, 14)

 • kai uperaspiw uper thV polewV tauthV di' eme kai dia dauid ton doulon mou (II Reis 19, 34)

 • kai prosqhsw epi taV hmeraV sou pente kai deka eth kai ek ceiroV basilewV assuriwn swsw se kai thn polin tauthn kai uperaspiw uper thV polewV tauthV di' eme kai dia dauid ton doulon mou (II Reis 20, 6)

 • kai ouk hkousan kai eplanhsen autouV manasshV tou poihsai to ponhron en ofqalmoiV kuriou uper ta eqnh a hfanisen kurioV ek proswpou uiwn israhl (II Reis 21, 9)

 • deute ekzhthsate ton kurion peri emou kai peri pantoV tou laou kai peri pantoV tou iouda peri twn logwn tou bibliou tou eureqentoV toutou oti megalh h orgh kuriou h ekkekaumenh en hmin uper ou ouk hkousan oi patereV hmwn twn logwn tou bibliou toutou tou poiein kata panta ta gegrammena kaq' hmwn (II Reis 22, 13)

 • kai hn igabhV endoxoV uper touV adelfouV autou kai h mhthr ekalesen to onoma autou igabhV legousa etekon wV gabhV (I Crônicas 4, 9)

 • apo twn triwn uper touV duo endoxoV kai hn autoiV eiV arconta kai ewV twn triwn ouk hrceto (I Crônicas 11, 21)

 • kai banaiaV uioV iwdae uioV androV dunatou polla erga autou uper kabasahl outoV epataxen touV duo arihl mwab kai outoV katebh kai epataxen ton leonta en tw lakkw en hmera cionoV (I Crônicas 11, 22)


“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina