Encontrados 317 resultados para: Udwr

 • kai ouk hn udwr th sunagwgh kai hqroisqhsan epi mwushn kai aarwn (Números 20, 2)

 • kai ina ti touto anhgagete hmaV ex aiguptou paragenesqai eiV ton topon ton ponhron touton topoV ou ou speiretai oude sukai oude ampeloi oude roai oude udwr estin piein (Números 20, 5)

 • labe thn rabdon kai ekklhsiason thn sunagwghn su kai aarwn o adelfoV sou kai lalhsate proV thn petran enanti autwn kai dwsei ta udata authV kai exoisete autoiV udwr ek thV petraV kai potieite thn sunagwghn kai ta kthnh autwn (Números 20, 8)

 • kai exekklhsiasen mwushV kai aarwn thn sunagwghn apenanti thV petraV kai eipen proV autouV akousate mou oi apeiqeiV mh ek thV petraV tauthV exaxomen umin udwr (Números 20, 10)

 • kai eparaV mwushV thn ceira autou epataxen thn petran th rabdw diV kai exhlqen udwr polu kai epien h sunagwgh kai ta kthnh autwn (Números 20, 11)

 • touto udwr antilogiaV oti eloidorhqhsan oi uioi israhl enanti kuriou kai hgiasqh en autoiV (Números 20, 13)

 • pareleusomeqa dia thV ghV sou ou dieleusomeqa di' agrwn oude di' ampelwnwn oude piomeqa udwr ek lakkou sou odw basilikh poreusomeqa ouk ekklinoumen dexia oude euwnuma ewV an parelqwmen ta oria sou (Números 20, 17)

 • kai katelalei o laoV proV ton qeon kai kata mwush legonteV ina ti exhgageV hmaV ex aiguptou apokteinai hmaV en th erhmw oti ouk estin artoV oude udwr h de yuch hmwn proswcqisen en tw artw tw diakenw (Números 21, 5)

 • kai ekeiqen to frear touto estin to frear o eipen kurioV proV mwushn sunagage ton laon kai dwsw autoiV udwr piein (Números 21, 16)

 • pareleusomeqa dia thV ghV sou th odw poreusomeqa ouk ekklinoumen oute eiV agron oute eiV ampelwna ou piomeqa udwr ek freatoV sou odw basilikh poreusomeqa ewV parelqwmen ta oria sou (Números 21, 22)

 • dioti parebhte to rhma mou en th erhmw sin en tw antipiptein thn sunagwghn agiasai me ouc hgiasate me epi tw udati enanti autwn touto estin udwr antilogiaV kadhV en th erhmw sin (Números 27, 14)

 • kai aphran ek pikriwn kai hlqon eiV ailim kai en ailim dwdeka phgai udatwn kai ebdomhkonta stelech foinikwn kai parenebalon ekei para to udwr (Números 33, 9)


“Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina