Encontrados 317 resultados para: Udwr

 • kai apesteilen ton koraka tou idein ei kekopaken to udwr kai exelqwn ouc upestreyen ewV tou xhranqhnai to udwr apo thV ghV (Gênesis 8, 7)

 • kai apesteilen thn peristeran opisw autou idein ei kekopaken to udwr apo proswpou thV ghV (Gênesis 8, 8)

 • kai ouc eurousa h peristera anapausin toiV posin authV upestreyen proV auton eiV thn kibwton oti udwr hn epi panti proswpw pashV thV ghV kai ekteinaV thn ceira autou elaben authn kai eishgagen authn proV eauton eiV thn kibwton (Gênesis 8, 9)

 • kai anestreyen proV auton h peristera to proV esperan kai eicen fullon elaiaV karfoV en tw stomati authV kai egnw nwe oti kekopaken to udwr apo thV ghV (Gênesis 8, 11)

 • kai egeneto en tw eni kai exakosiostw etei en th zwh tou nwe tou prwtou mhnoV mia tou mhnoV exelipen to udwr apo thV ghV kai apekaluyen nwe thn steghn thV kibwtou hn epoihsen kai eiden oti exelipen to udwr apo proswpou thV ghV (Gênesis 8, 13)

 • kai mnhsqhsomai thV diaqhkhV mou h estin ana meson emou kai umwn kai ana meson pashV yuchV zwshV en pash sarki kai ouk estai eti to udwr eiV kataklusmon wste exaleiyai pasan sarka (Gênesis 9, 15)

 • lhmfqhtw dh udwr kai niyatwsan touV podaV umwn kai katayuxate upo to dendron (Gênesis 18, 4)

 • exelipen de to udwr ek tou askou kai erriyen to paidion upokatw miaV elathV (Gênesis 21, 15)

 • idou egw esthka epi thV phghV tou udatoV ai de qugatereV twn oikountwn thn polin ekporeuontai antlhsai udwr (Gênesis 24, 13)

 • epedramen de o paiV eiV sunanthsin authV kai eipen potison me mikron udwr ek thV udriaV sou (Gênesis 24, 17)

 • eishlqen de o anqrwpoV eiV thn oikian kai apesaxen taV kamhlouV kai edwken acura kai cortasmata taiV kamhloiV kai udwr niyasqai toiV posin autou kai toiV posin twn andrwn twn met' autou (Gênesis 24, 32)

 • idou egw efesthka epi thV phghV tou udatoV kai ai qugatereV twn anqrwpwn thV polewV exeleusontai udreusasqai udwr kai estai h parqenoV h an egw eipw potison me mikron udwr ek thV udriaV sou (Gênesis 24, 43)


“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina