Encontrados 62 resultados para: Sofiav

 • kai eneplhsa auton pneuma qeion sofiaV kai sunesewV kai episthmhV en panti ergw (Êxodo 31, 3)

 • kai eneplhsen auton pneuma qeion sofiaV kai sunesewV kai episthmhV pantwn (Êxodo 35, 31)

 • kai liqourghsai ton liqon kai katergazesqai ta xula kai poiein en panti ergw sofiaV (Êxodo 35, 33)

 • eneplhsen autouV sofiaV kai sunesewV dianoiaV panta sunienai poihsai ta erga tou agiou kai ta ufanta kai poikilta ufanai tw kokkinw kai th bussw poiein pan ergon arcitektoniaV poikiliaV (Êxodo 35, 35)

 • kai pareginonto panteV oi laoi akousai thV sofiaV salwmwn kai elambanen dwra para pantwn twn basilewn thV ghV osoi hkouon thV sofiaV autou [14a] kai elaben salwmwn thn qugatera faraw eautw eiV gunaika kai eishgagen authn eiV thn polin dauid ewV suntelesai auton ton oikon kuriou kai ton oikon eautou kai to teicoV ierousalhm [14b] tote anebh faraw basileuV aiguptou kai prokatelabeto thn gazer kai enepurisen authn kai ton cananithn ton katoikounta en mergab kai edwken autaV faraw apostolaV qugatri autou gunaiki salwmwn kai salwmwn wkodomhsen thn gazer (I Reis 5, 14)

 • kai eipen proV ton basilea alhqinoV o logoV on hkousa en th gh mou peri twn logwn sou kai peri thV sofiaV sou (II Crônicas 9, 5)

 • kai ouk episteusa toiV logoiV ewV ou hlqon kai eidon oi ofqalmoi mou kai idou ouk aphggelh moi hmisu tou plhqouV thV sofiaV sou proseqhkaV epi thn akohn hn hkousa (II Crônicas 9, 6)

 • kai panteV oi basileiV thV ghV ezhtoun to proswpon salwmwn akousai thV sofiaV autou hV edwken o qeoV en kardia autou (II Crônicas 9, 23)

 • eita anaggelei soi dunamin sofiaV oti diplouV estai twn kata se kai tote gnwsh oti axia soi apebh apo kuriou wn hmarthkaV (Jó 11, 6)

 • idou gar alhqeian hgaphsaV ta adhla kai ta krufia thV sofiaV sou edhlwsaV moi (Salmos 50, 8)

 • arch sofiaV foboV kuriou sunesiV agaqh pasi toiV poiousin authn h ainesiV autou menei eiV ton aiwna tou aiwnoV (Salmos 110, 10)

 • arch sofiaV foboV qeou sunesiV de agaqh pasi toiV poiousin authn eusebeia de eiV qeon arch aisqhsewV sofian de kai paideian asebeiV exouqenhsousin (Provérbios 1, 7)


“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina