Encontrados 759 resultados para: Pav

 • kai eipen kurioV proV mwushn idou egw tiqhmi soi diaqhkhn enwpion pantoV tou laou sou poihsw endoxa a ou gegonen en pash th gh kai en panti eqnei kai oyetai paV o laoV en oiV ei su ta erga kuriou oti qaumasta estin a egw poihsw soi (Êxodo 34, 10)

 • ex hmeraV poihseiV erga th de hmera th ebdomh katapausiV agion sabbata anapausiV kuriw paV o poiwn ergon en auth teleutatw (Êxodo 35, 2)

 • labete par' umwn autwn afairema kuriw paV o katadecomenoV th kardia oisousin taV aparcaV kuriw crusion argurion calkon (Êxodo 35, 5)

 • kai paV sofoV th kardia en umin elqwn ergazesqw panta osa sunetaxen kurioV (Êxodo 35, 10)

 • kai hnegkan oi andreV para twn gunaikwn paV w edoxen th dianoia hnegkan sfragidaV kai enwtia kai daktuliouV kai emplokia kai peridexia pan skeuoV crusoun kai panteV osoi hnegkan afairemata crusiou kuriw (Êxodo 35, 22)

 • kai paV o afairwn afairema argurion kai calkon hnegkan ta afairemata kuriw kai par' oiV eureqh xula ashpta eiV panta ta erga thV kataskeuhV hnegkan (Êxodo 35, 24)

 • kai paV anhr kai gunh wn eferen h dianoia autwn eiselqontaV poiein panta ta erga osa sunetaxen kurioV poihsai auta dia mwush hnegkan oi uioi israhl afairema kuriw (Êxodo 35, 29)

 • kai epoihsen beselehl kai eliab kai paV sofoV th dianoia w edoqh sofia kai episthmh en autoiV sunienai poiein panta ta erga kata ta agia kaqhkonta kata panta osa sunetaxen kurioV (Êxodo 36, 1)

 • kai epoihsen paV sofoV en toiV ergazomenoiV taV stolaV twn agiwn ai eisin aarwn tw ierei kaqa sunetaxen kurioV tw mwush (Êxodo 36, 8)

 • dracmh mia th kefalh to hmisu tou siklou kata ton siklon ton agion paV o paraporeuomenoV thn episkeyin apo eikosaetouV kai epanw eiV taV exhkonta muriadaV kai triscilioi pentakosioi kai penthkonta (Êxodo 39, 3)

 • pan arsenikon twn ierewn edontai authn nomimon aiwnion eiV taV geneaV umwn apo twn karpwmatwn kuriou paV oV ean ayhtai autwn agiasqhsetai (Levítico 6, 11)

 • paV o aptomenoV twn krewn authV agiasqhsetai kai w ean epirrantisqh apo tou aimatoV authV epi to imation o ean rantisqh ep' auto pluqhsetai en topw agiw (Levítico 6, 20)


“É necessário manter o coração aberto para o Céu e aguardar, de lá, o celeste orvalho.” São Padre Pio de Pietrelcina