Encontrados 460 resultados para: Pantwn

 • kai fulaxete ta prostagmata mou opwV mh poihshte apo pantwn twn nomimwn twn ebdelugmenwn a gegonen pro tou umaV kai ou mianqhsesqe en autoiV oti egw kurioV o qeoV umwn (Levítico 18, 30)

 • kai eipa umin umeiV klhronomhsate thn ghn autwn kai egw dwsw umin authn en kthsei ghn reousan gala kai meli egw kurioV o qeoV umwn oV diwrisa umaV apo pantwn twn eqnwn (Levítico 20, 24)

 • kai esesqe moi agioi oti egw agioV kurioV o qeoV umwn o aforisaV umaV apo pantwn twn eqnwn einai emoi (Levítico 20, 26)

 • kai ek ceiroV allogenouV ou prosoisete ta dwra tou qeou umwn apo pantwn toutwn oti fqarmata estin en autoiV mwmoV en autoiV ou decqhsetai tauta umin (Levítico 22, 25)

 • pan de anaqema o ean anaqh anqrwpoV tw kuriw apo pantwn osa autw estin apo anqrwpou ewV kthnouV kai apo agrou katascesewV autou ouk apodwsetai oude lutrwsetai pan anaqema agion agiwn estai tw kuriw (Levítico 27, 28)

 • kai ta istia thV aulhV kai to katapetasma thV pulhV thV aulhV thV oushV epi thV skhnhV kai ta kataloipa pantwn twn ergwn autou (Números 3, 26)

 • kai lhmyh touV leuitaV emoi egw kurioV anti pantwn twn prwtotokwn twn uiwn israhl kai ta kthnh twn leuitwn anti pantwn twn prwtotokwn en toiV kthnesin twn uiwn israhl (Números 3, 41)

 • labe touV leuitaV anti pantwn twn prwtotokwn twn uiwn israhl kai ta kthnh twn leuitwn anti twn kthnwn autwn kai esontai emoi oi leuitai egw kurioV (Números 3, 45)

 • pasaV taV hmeraV thV euchV autou apo pantwn osa ginetai ex ampelou oinon apo stemfulwn ewV gigartou ou fagetai (Números 6, 4)

 • oti apodoma apodedomenoi outoi moi eisin ek mesou uiwn israhl anti twn dianoigontwn pasan mhtran prwtotokwn pantwn ek twn uiwn israhl eilhfa autouV emoi (Números 8, 16)

 • kai elalhsen proV thn sunagwghn legwn aposcisqhte apo twn skhnwn twn anqrwpwn twn sklhrwn toutwn kai mh aptesqe apo pantwn wn estin autoiV mh sunapolhsqe en pash th amartia autwn (Números 16, 26)

 • ei kata qanaton pantwn anqrwpwn apoqanountai outoi ei kai kat' episkeyin pantwn anqrwpwn episkoph estai autwn ouci kurioV apestalken me (Números 16, 29)


“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina