Encontrados 460 resultados para: Pantwn

 • kai elaben o paiV deka kamhlouV apo twn kamhlwn tou kuriou autou kai apo pantwn twn agaqwn tou kuriou autou meq' eautou kai anastaV eporeuqh eiV thn mesopotamian eiV thn polin nacwr (Gênesis 24, 10)

 • katwkhsen de apo euilat ewV sour h estin kata proswpon aiguptou ewV elqein proV assuriouV kata proswpon pantwn twn adelfwn autou katwkhsen (Gênesis 25, 18)

 • exesth de isaak ekstasin megalhn sfodra kai eipen tiV oun o qhreusaV moi qhran kai eisenegkaV moi kai efagon apo pantwn pro tou se elqein kai huloghsa auton kai euloghmenoV estw (Gênesis 27, 33)

 • kai o liqoV outoV on esthsa sthlhn estai moi oikoV qeou kai pantwn wn ean moi dwV dekathn apodekatwsw auta soi . (Gênesis 28, 22)

 • kai oti hreunhsaV panta ta skeuh mou ti eureV apo pantwn twn skeuwn tou oikou sou qeV wde enantion twn adelfwn mou kai twn adelfwn sou kai elegxatwsan ana meson twn duo hmwn (Gênesis 31, 37)

 • kai ouk ecronisen o neaniskoV tou poihsai to rhma touto enekeito gar th qugatri iakwb autoV de hn endoxotatoV pantwn twn en tw oikw tou patroV autou (Gênesis 34, 19)

 • idonteV de oi adelfoi autou oti auton o pathr filei ek pantwn twn uiwn autou emishsan auton kai ouk edunanto lalein autw ouden eirhnikon (Gênesis 37, 4)

 • en de tw kanw tw epanw apo pantwn twn genwn wn o basileuV faraw esqiei ergon sitopoiou kai ta peteina tou ouranou kathsqien auta apo tou kanou tou epanw thV kefalhV mou (Gênesis 40, 17)

 • hresen de ta rhmata enantion faraw kai enantion pantwn twn paidwn autou (Gênesis 41, 37)

 • ekalesen de iwshf to onoma tou prwtotokou manassh oti epilaqesqai me epoihsen o qeoV pantwn twn ponwn mou kai pantwn twn tou patroV mou (Gênesis 41, 51)

 • hran de meridaV par' autou proV autouV emegalunqh de h meriV beniamin para taV meridaV pantwn pentaplasiwV proV taV ekeinwn epion de kai emequsqhsan met' autou (Gênesis 43, 34)

 • kai ouk hdunato iwshf anecesqai pantwn twn paresthkotwn autw all' eipen exaposteilate pantaV ap' emou kai ou pareisthkei oudeiV eti tw iwshf hnika anegnwrizeto toiV adelfoiV autou (Gênesis 45, 1)


“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina