Encontrados 23 resultados para: Paidi

 • kai eiV taV boaV edramen abraam kai elaben moscarion apalon kai kalon kai edwken tw paidi kai etacunen tou poihsai auto (Gênesis 18, 7)

 • kai eipen abraam tw paidi autou tw presbuterw thV oikiaV autou tw arconti pantwn twn autou qeV thn ceira sou upo ton mhron mou (Gênesis 24, 2)

 • kai estai h parqenoV h an egw eipw epiklinon thn udrian sou ina piw kai eiph moi pie kai taV kamhlouV sou potiw ewV an pauswntai pinousai tauthn htoimasaV tw paidi sou isaak kai en toutw gnwsomai oti epoihsaV eleoV tw kuriw mou abraam (Gênesis 24, 14)

 • kai eipen tw paidi tiV estin o anqrwpoV ekeinoV o poreuomenoV en tw pediw eiV sunanthsin hmin eipen de o paiV outoV estin o kurioV mou h de labousa to qeristron periebaleto (Gênesis 24, 65)

 • ikanoutai moi apo pashV dikaiosunhV kai apo pashV alhqeiaV hV epoihsaV tw paidi sou en gar th rabdw mou diebhn ton iordanhn touton nun de gegona eiV duo parembolaV (Gênesis 32, 11)

 • eggisaV de autw ioudaV eipen deomai kurie lalhsatw o paiV sou rhma enantion sou kai mh qumwqhV tw paidi sou oti su ei meta faraw (Gênesis 44, 18)

 • kai estai ta sabbata thV ghV brwmata soi kai tw paidi sou kai th paidiskh sou kai tw misqwtw sou kai tw paroikw tw proskeimenw proV se (Levítico 25, 6)

 • kai apekriqhsan tw ihsoi legonteV anhggelh hmin osa sunetaxen kurioV o qeoV sou mwush tw paidi autou dounai umin thn ghn tauthn kai exoleqreusai hmaV kai pantaV touV katoikountaV ep' authV apo proswpou umwn kai efobhqhmen sfodra peri twn yucwn hmwn apo proswpou umwn kai epoihsamen to pragma touto (Josué 9, 24)

 • on tropon sunetaxen kurioV tw mwush tw paidi autou kai mwushV wsautwV eneteilato tw ihsoi kai outwV epoihsen ihsouV ou parebh ouden apo pantwn wn sunetaxen autw mwushV (Josué 11, 15)

 • kai edwken swsan thn qugatera autou tw iwchl paidi autou eiV gunaika kai eteken autw ton eqqi (I Crônicas 2, 35)

 • a efulaxaV tw paidi sou dauid tw patri mou a elalhsaV autw legwn kai elalhsaV en stomati sou kai en cersin sou eplhrwsaV wV h hmera auth (II Crônicas 6, 15)

 • kai nun kurie o qeoV israhl fulaxon tw paidi sou tw dauid tw patri mou a elalhsaV autw legwn ouk ekleiyei soi anhr apo proswpou mou kaqhmenoV epi qronou israhl plhn ean fulaxwsin oi uioi sou thn odon autwn tou poreuesqai en tw nomw mou wV eporeuqhV enantion mou (II Crônicas 6, 16)


“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina