Encontrados 688 resultados para: Onoma

 • o nikwn poihsw auton stulon en tw naw tou qeou mou kai exw ou mh exelqh eti kai grayw ep auton to onoma tou qeou mou kai to onoma thV polewV tou qeou mou thV kainhV ierousalhm h katabainousa ek tou ouranou apo tou qeou mou kai to onoma mou to kainon (Apocalipse 3, 12)

 • kai eidon kai idou ippoV clwroV kai o kaqhmenoV epanw autou onoma autw o qanatoV kai o adhV akolouqei met autou kai edoqh autoiV exousia apokteinai epi to tetarton thV ghV en romfaia kai en limw kai en qanatw kai upo twn qhriwn thV ghV (Apocalipse 6, 8)

 • kai to onoma tou asteroV legetai ayinqoV kai ginetai to triton eiV ayinqon kai polloi anqrwpwn apeqanon ek twn udatwn oti epikranqhsan (Apocalipse 8, 11)

 • kai ecousin ef autwn basilea ton aggelon thV abussou onoma autw ebraisti abaddwn kai en th ellhnikh onoma ecei apolluwn (Apocalipse 9, 11)

 • kai ta eqnh wrgisqhsan kai hlqen h orgh sou kai o kairoV twn nekrwn kriqhnai kai dounai ton misqon toiV douloiV sou toiV profhtaiV kai toiV agioiV kai toiV foboumenoiV to onoma sou toiV mikroiV kai toiV megaloiV kai diafqeirai touV diafqeirontaV thn ghn (Apocalipse 11, 18)

 • kai estaqhn epi thn ammon thV qalasshV kai eidon ek thV qalasshV qhrion anabainon econ kefalaV epta kai kerata deka kai epi twn keratwn autou deka diadhmata kai epi taV kefalaV autou onoma blasfhmiaV (Apocalipse 13, 1)

 • kai hnoixen to stoma autou eiV blasfhmian proV ton qeon blasfhmhsai to onoma autou kai thn skhnhn autou kai touV en tw ouranw skhnountaV (Apocalipse 13, 6)

 • kai ina mh tiV dunhtai agorasai h pwlhsai ei mh o ecwn to caragma h to onoma tou qhriou h ton ariqmon tou onomatoV autou (Apocalipse 13, 17)

 • kai eidon kai idou arnion esthkoV epi to oroV siwn kai met autou ekaton tessarakonta tessareV ciliadeV ecousai to onoma tou patroV autou gegrammenon epi twn metwpwn autwn (Apocalipse 14, 1)

 • tiV ou mh fobhqh se kurie kai doxash to onoma sou oti monoV osioV oti panta ta eqnh hxousin kai proskunhsousin enwpion sou oti ta dikaiwmata sou efanerwqhsan (Apocalipse 15, 4)

 • kai ekaumatisqhsan oi anqrwpoi kauma mega kai eblasfhmhsan to onoma tou qeou tou econtoV exousian epi taV plhgaV tautaV kai ou metenohsan dounai autw doxan (Apocalipse 16, 9)

 • kai epi to metwpon authV onoma gegrammenon musthrion babulwn h megalh h mhthr twn pornwn kai twn bdelugmatwn thV ghV (Apocalipse 17, 5)


“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina