Encontrados 488 resultados para: Kardia

 • idwn de kurioV o qeoV oti eplhqunqhsan ai kakiai twn anqrwpwn epi thV ghV kai paV tiV dianoeitai en th kardia autou epimelwV epi ta ponhra pasaV taV hmeraV (Gênesis 6, 5)

 • ouk autoV moi eipen adelfh mou estin kai auth moi eipen adelfoV mou estin en kaqara kardia kai en dikaiosunh ceirwn epoihsa touto (Gênesis 20, 5)

 • eipen de autw o qeoV kaq' upnon kagw egnwn oti en kaqara kardia epoihsaV touto kai efeisamhn egw sou tou mh amartein se eiV eme eneken toutou ouk afhka se ayasqai authV (Gênesis 20, 6)

 • kai eipen toiV adelfoiV autou apedoqh moi to argurion kai idou touto en tw marsippw mou kai exesth h kardia autwn kai etaracqhsan proV allhlouV legonteV ti touto epoihsen o qeoV hmin (Gênesis 42, 28)

 • kai katiscusen h kardia faraw kai ouk eishkousen autwn kaqaper elalhsen autoiV kurioV (Êxodo 7, 13)

 • eipen de kurioV proV mwushn bebarhtai h kardia faraw tou mh exaposteilai ton laon (Êxodo 7, 14)

 • epoihsan de wsautwV kai oi epaoidoi twn aiguptiwn taiV farmakeiaiV autwn kai esklhrunqh h kardia faraw kai ouk eishkousen autwn kaqaper eipen kurioV (Êxodo 7, 22)

 • idwn de faraw oti gegonen anayuxiV ebarunqh h kardia autou kai ouk eishkousen autwn kaqaper elalhsen kurioV (Êxodo 8, 11)

 • eipan oun oi epaoidoi tw faraw daktuloV qeou estin touto kai esklhrunqh h kardia faraw kai ouk eishkousen autwn kaqaper elalhsen kurioV (Êxodo 8, 15)

 • idwn de faraw oti ouk eteleuthsen apo pantwn twn kthnwn twn uiwn israhl ouden ebarunqh h kardia faraw kai ouk exapesteilen ton laon (Êxodo 9, 7)

 • kai esklhrunqh h kardia faraw kai ouk exapesteilen touV uiouV israhl kaqaper elalhsen kurioV tw mwush (Êxodo 9, 35)

 • kai anhggelh tw basilei twn aiguptiwn oti pefeugen o laoV kai metestrafh h kardia faraw kai twn qerapontwn autou epi ton laon kai eipan ti touto epoihsamen tou exaposteilai touV uiouV israhl tou mh douleuein hmin (Êxodo 14, 5)


“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina