Encontrados 42 resultados para: Iwram

 • o laoV o wn opisw ambri uperekrathsen ton laon ton opisw qamni uiou gwnaq kai apeqanen qamni kai iwram o adelfoV autou en tw kairw ekeinw kai ebasileusen ambri meta qamni (I Reis 16, 22)

 • kai ekoimhqh ambri meta twn paterwn autou kai qaptetai en samareia kai basileuei acaab uioV autou ant' autou [28a] kai en tw eniautw tw endekatw tou ambri basileuei iwsafat uioV asa etwn triakonta kai pente en th basileia autou kai eikosi pente eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma thV mhtroV autou gazouba qugathr selei [28b] kai eporeuqh en th odw asa tou patroV autou kai ouk exeklinen ap' authV tou poiein to euqeV enwpion kuriou plhn twn uyhlwn ouk exhran equon en toiV uyhloiV kai equmiwn [28c] kai a suneqeto iwsafat kai pasa h dunasteia hn epoihsen kai ouV epolemhsen ouk idou tauta gegrammena en bibliw logwn twn hmerwn twn basilewn iouda [28d] kai ta loipa twn sumplokwn aV epeqento en taiV hmeraiV asa tou patroV autou exhren apo thV ghV [28e] kai basileuV ouk hn en suria nasib [28f] kai o basileuV iwsafat epoihsen naun eiV qarsiV poreuesqai eiV swfir epi to crusion kai ouk eporeuqh oti sunetribh h nauV en gasiwngaber [28g] tote eipen o basileuV israhl proV iwsafat exapostelw touV paidaV sou kai ta paidaria mou en th nhi kai ouk ebouleto iwsafat [28h] kai ekoimhqh iwsafat meta twn paterwn autou kai qaptetai meta twn paterwn autou en polei dauid kai ebasileusen iwram uioV autou ant' autou (I Reis 16, 28)

 • kai ekoimhqh iwsafat meta twn paterwn autou kai etafh para toiV patrasin autou en polei dauid tou patroV autou kai ebasileusen iwram uioV autou ant' autou (I Reis 22, 51)

 • kai ta loipa twn logwn ocoziou osa epoihsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliou logwn twn hmerwn toiV basileusin israhl [18a] kai iwram uioV acaab basileuei epi israhl en samareia eth deka duo en etei oktwkaidekatw iwsafat basilewV iouda [18b] kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou plhn ouc wV oi adelfoi autou oude wV h mhthr autou [18c] kai apesthsen taV sthlaV tou baal aV epoihsen o pathr autou kai sunetriyen autaV plhn en taiV amartiaiV oikou ieroboam oV exhmarten ton israhl ekollhqh ouk apesth ap' autwn [18d] kai equmwqh orgh kurioV eiV ton oikon acaab (II Reis 1, 18)

 • kai iwram uioV acaab ebasileusen en israhl en etei oktwkaidekatw iwsafat basilei iouda kai ebasileusen dwdeka eth (II Reis 3, 1)

 • kai exhlqen o basileuV iwram en th hmera ekeinh ek samareiaV kai epeskeyato ton israhl (II Reis 3, 6)

 • en etei pemptw tw iwram uiw acaab basilei israhl ebasileusen iwram uioV iwsafat basileuV iouda (II Reis 8, 16)

 • kai anebh iwram eiV siwr kai panta ta armata met' autou kai egeneto autou anastantoV kai epataxen ton edwm ton kuklwsanta ep' auton kai touV arcontaV twn armatwn kai efugen o laoV eiV ta skhnwmata autwn (II Reis 8, 21)

 • kai ta loipa twn logwn iwram kai panta osa epoihsen ouk idou tauta gegraptai epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin iouda (II Reis 8, 23)

 • kai ekoimhqh iwram meta twn paterwn autou kai etafh meta twn paterwn autou en polei dauid tou patroV autou kai ebasileusen ocoziaV uioV autou ant' autou (II Reis 8, 24)

 • en etei dwdekatw tw iwram uiw acaab basilei israhl ebasileusen ocoziaV uioV iwram (II Reis 8, 25)

 • kai eporeuqh meta iwram uiou acaab eiV polemon meta azahl basilewV allofulwn en remmwq galaad kai epataxan oi suroi ton iwram (II Reis 8, 28)


“Pobres e desafortunadas as almas que se envolvem no turbilhão de preocupações deste mundo. Quanto mais amam o mundo, mais suas paixões crescem, mais queimam de desejos, mais se tornam incapazes de atingir seus objetivos. E vêm, então, as inquietações, as impaciências e terríveis sofrimentos profundos, pois seus corações não palpitam com a caridade e o amor. Rezemos por essas almas desafortunadas e miseráveis, para que Jesus, em Sua infinita misericórdia, possa perdoá-las e conduzi-las a Ele.” São Padre Pio de Pietrelcina