Encontrados 2462 resultados para: Israhl

 • dan krinei ton eautou laon wsei kai mia fulh en israhl (Gênesis 49, 16)

 • kai sunetribh meta kratouV ta toxa autwn kai exeluqh ta neura bracionwn ceirwn autwn dia ceira dunastou iakwb ekeiqen o katiscusaV israhl (Gênesis 49, 24)

 • kai prosetaxen iwshf toiV paisin autou toiV entafiastaiV entafiasai ton patera autou kai enetafiasan oi entafiastai ton israhl (Gênesis 50, 2)

 • kai wrkisen iwshf touV uiouV israhl legwn en th episkoph h episkeyetai umaV o qeoV kai sunanoisete ta osta mou enteuqen meq' umwn (Gênesis 50, 25)

 • tauta ta onomata twn uiwn israhl twn eispeporeumenwn eiV aigupton ama iakwb tw patri autwn ekastoV panoikia autwn eishlqosan (Êxodo 1, 1)

 • oi de uioi israhl huxhqhsan kai eplhqunqhsan kai cudaioi egenonto kai katiscuon sfodra sfodra eplhqunen de h gh autouV (Êxodo 1, 7)

 • eipen de tw eqnei autou idou to genoV twn uiwn israhl mega plhqoV kai iscuei uper hmaV (Êxodo 1, 9)

 • kaqoti de autouV etapeinoun tosoutw pleiouV eginonto kai iscuon sfodra sfodra kai ebdelussonto oi aiguptioi apo twn uiwn israhl (Êxodo 1, 12)

 • kai katedunasteuon oi aiguptioi touV uiouV israhl bia (Êxodo 1, 13)

 • egeneto de en taiV hmeraiV taiV pollaiV ekeinaiV megaV genomenoV mwushV exhlqen proV touV adelfouV autou touV uiouV israhl katanohsaV de ton ponon autwn ora anqrwpon aiguption tuptonta tina ebraion twn eautou adelfwn twn uiwn israhl (Êxodo 2, 11)

 • meta de taV hmeraV taV pollaV ekeinaV eteleuthsen o basileuV aiguptou kai katestenaxan oi uioi israhl apo twn ergwn kai anebohsan kai anebh h boh autwn proV ton qeon apo twn ergwn (Êxodo 2, 23)

 • kai epeiden o qeoV touV uiouV israhl kai egnwsqh autoiV (Êxodo 2, 25)


“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina