Encontrados 365 resultados para: Ihsou

 • kai auth estin h entolh autou ina pisteuswmen tw onomati tou uiou autou ihsou cristou kai agapwmen allhlouV kaqwV edwken entolhn hmin (I São João 3, 23)

 • oidamen de oti o uioV tou qeou hkei kai dedwken hmin dianoian ina ginwskwmen ton alhqinon kai esmen en tw alhqinw en tw uiw autou ihsou cristw outoV estin o alhqinoV qeoV kai h zwh aiwnioV (I São João 5, 20)

 • estai meq hmwn cariV eleoV eirhnh para qeou patroV kai para kuriou ihsou cristou tou uiou tou patroV en alhqeia kai agaph (II São João 1, 3)

 • ioudaV ihsou cristou douloV adelfoV de iakwbou toiV en qew patri hgiasmenoiV kai ihsou cristw tethrhmenoiV klhtoiV (São Judas 1, 1)

 • umeiV de agaphtoi mnhsqhte twn rhmatwn twn proeirhmenwn upo twn apostolwn tou kuriou hmwn ihsou cristou (São Judas 1, 17)

 • eautouV en agaph qeou thrhsate prosdecomenoi to eleoV tou kuriou hmwn ihsou cristou eiV zwhn aiwnion (São Judas 1, 21)

 • apokaluyiV ihsou cristou hn edwken autw o qeoV deixai toiV douloiV autou a dei genesqai en tacei kai eshmanen aposteilaV dia tou aggelou autou tw doulw autou iwannh (Apocalipse 1, 1)

 • oV emarturhsen ton logon tou qeou kai thn marturian ihsou cristou osa te eiden (Apocalipse 1, 2)

 • kai apo ihsou cristou o martuV o pistoV o prwtotokoV ek twn nekrwn kai o arcwn twn basilewn thV ghV tw agaphsanti hmaV kai lousanti hmaV apo twn amartiwn hmwn en tw aimati autou (Apocalipse 1, 5)

 • egw iwannhV o kai adelfoV umwn kai sugkoinwnoV en th qliyei kai en th basileia kai upomonh ihsou cristou egenomhn en th nhsw th kaloumenh patmw dia ton logon tou qeou kai dia thn marturian ihsou cristou (Apocalipse 1, 9)

 • kai wrgisqh o drakwn epi th gunaiki kai aphlqen poihsai polemon meta twn loipwn tou spermatoV authV twn thrountwn taV entolaV tou qeou kai econtwn thn marturian tou ihsou cristou (Apocalipse 12, 17)

 • wde upomonh twn agiwn estin wde oi throunteV taV entolaV tou qeou kai thn pistin ihsou (Apocalipse 14, 12)


“O grau sublime da humildade é não só reconhecer a abnegação, mas amá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina