Encontrados 365 resultados para: Ihsou

 • tw ihsou o enatoV tw secenia o dekatoV (I Crônicas 24, 11)

 • kai epestreyan eiV ierousalhm kai thn loiphn ioudaian ekastoV eiV thn idian polin oi elqonteV meta zorobabel kai ihsou neemiou zaraiou rhsaiou enhnioV mardocaiou beelsarou asfarasou boroliou roimou baana twn prohgoumenwn autwn (Esdras 5, 8)

 • uioi faaqmwab eiV touV uiouV ihsou kai iwab discilioi oktakosioi deka duo (Esdras 5, 11)

 • oi iereiV uioi ieddou tou uiou ihsou eiV touV uiouV anasib ennakosioi ebdomhkonta duo uioi emmhrou cilioi penthkonta duo (Esdras 5, 24)

 • oi de leuitai uioi ihsou kai kadmihlou kai bannou kai soudiou ebdomhkonta tessareV (Esdras 5, 26)

 • kai esthsan touV leuitaV apo eikosaetouV epi twn ergwn tou kuriou kai esth ihsouV kai oi uioi kai oi adelfoi kai kadmihl o adelfoV kai oi uioi ihsou hmadaboun kai oi uioi iwda tou iliadoun sun toiV uioiV kai adelfoiV panteV oi leuitai omoqumadon ergodiwktai poiounteV eiV ta erga en tw oikw tou qeou (Esdras 5, 56)

 • kai proselqonteV tw zorobabel kai ihsou kai toiV hgoumenoiV twn patriwn legousin autoiV sunoikodomhsomen umin (Esdras 5, 65)

 • kai met' autou eleazar o tou fineeV kai hsan met' autwn iwsabdoV ihsou kai mweq sabannou oi leuitai proV ariqmon kai olkhn apanta kai egrafh pasa h olkh autwn auth th wra (Esdras 8, 62)

 • ek twn uiwn ihsou tou iwsedek kai twn adelfwn mashaV kai eleazaroV kai iwriboV kai iwdanoV (Esdras 9, 19)

 • kai oi iereiV uioi iedoua tw oikw ihsou ennakosioi ebdomhkonta treiV (Neemias 2, 36)

 • kai oi leuitai uioi ihsou kai kadmihl toiV uioiV wdouia ebdomhkonta tessareV (Neemias 2, 40)

 • kai egenhqh th hmera th tetarth esthsamen to argurion kai to crusion kai ta skeuh en oikw qeou hmwn epi ceira merimwq uiou ouria tou ierewV kai met' autou eleazar uioV fineeV kai met' autwn iwzabad uioV ihsou kai nwadia uioV banaia oi leuitai (Neemias 8, 33)


“Pobres e desafortunadas as almas que se envolvem no turbilhão de preocupações deste mundo. Quanto mais amam o mundo, mais suas paixões crescem, mais queimam de desejos, mais se tornam incapazes de atingir seus objetivos. E vêm, então, as inquietações, as impaciências e terríveis sofrimentos profundos, pois seus corações não palpitam com a caridade e o amor. Rezemos por essas almas desafortunadas e miseráveis, para que Jesus, em Sua infinita misericórdia, possa perdoá-las e conduzi-las a Ele.” São Padre Pio de Pietrelcina