Encontrados 3748 resultados para: Ewv

 • tw de iwshf egenonto uioi duo pro tou elqein ta epta eth tou limou ouV eteken autw asenneq qugathr petefrh ierewV hliou polewV (Gênesis 41, 50)

 • to de onoma tou deuterou ekalesen efraim oti huxhsen me o qeoV en gh tapeinwsewV mou (Gênesis 41, 52)

 • aposteilate ex umwn ena kai labete ton adelfon umwn umeiV de apacqhte ewV tou fanera genesqai ta rhmata umwn ei alhqeuete h ou ei de mh nh thn ugieian faraw h mhn kataskopoi este (Gênesis 42, 16)

 • eipen de autoiV ilewV umin mh fobeisqe o qeoV umwn kai o qeoV twn paterwn umwn edwken umin qhsaurouV en toiV marsippoiV umwn to de argurion umwn eudokimoun apecw kai exhgagen proV autouV ton sumewn (Gênesis 43, 23)

 • htoimasan de ta dwra ewV tou elqein iwshf meshmbriaV hkousan gar oti ekei mellei aristan (Gênesis 43, 25)

 • hreuna de apo tou presbuterou arxamenoV ewV hlqen epi ton newteron kai euren to kondu en tw marsippw tw beniamin (Gênesis 44, 12)

 • epoihsan de outwV oi uioi israhl edwken de iwshf autoiV amaxaV kata ta eirhmena upo faraw tou basilewV kai edwken autoiV episitismon eiV thn odon (Gênesis 45, 21)

 • egenonto de uioi iwshf en gh aiguptw ouV eteken autw asenneq qugathr petefrh ierewV hliou polewV ton manassh kai ton efraim egenonto de uioi manassh ouV eteken autw h pallakh h sura ton macir macir de egennhsen ton galaad uioi de efraim adelfou manassh soutalaam kai taam uioi de soutalaam edem (Gênesis 46, 20)

 • ereite andreV kthnotrofoi esmen oi paideV sou ek paidoV ewV tou nun kai hmeiV kai oi patereV hmwn ina katoikhshte en gh gesem arabia bdelugma gar estin aiguptioiV paV poimhn probatwn (Gênesis 46, 34)

 • kai ton laon katedoulwsato autw eiV paidaV ap' akrwn oriwn aiguptou ewV twn akrwn (Gênesis 47, 21)

 • kai eqeto autoiV iwshf eiV prostagma ewV thV hmeraV tauthV epi ghn aiguptou tw faraw apopemptoun cwriV thV ghV twn ierewn monon ouk hn tw faraw (Gênesis 47, 26)

 • kai huloghsen autouV kai eipen o qeoV w euhresthsan oi patereV mou enantion autou abraam kai isaak o qeoV o trefwn me ek neothtoV ewV thV hmeraV tauthV (Gênesis 48, 15)


“Que Maria seja toda a razão da sua existência e o guie ao porto seguro da eterna salvação. Que Ela lhe sirva de doce modelo e inspiração na virtude da santa humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina