Encontrados 3748 resultados para: Ewv

 • autoV de prohlqen emprosqen autwn kai prosekunhsen epi thn ghn eptakiV ewV tou eggisai tou adelfou autou (Gênesis 33, 3)

 • proelqetw o kurioV mou emprosqen tou paidoV egw de eniscusw en th odw kata scolhn thV poreusewV thV enantion mou kai kata poda twn paidariwn ewV tou me elqein proV ton kurion mou eiV shir (Gênesis 33, 14)

 • kai hlqen iakwb eiV salhm polin sikimwn h estin en gh canaan ote hlqen ek thV mesopotamiaV suriaV kai parenebalen kata proswpon thV polewV (Gênesis 33, 18)

 • iakwb de hkousen oti emianen o uioV emmwr dinan thn qugatera autou oi de uioi autou hsan meta twn kthnwn autou en tw pediw paresiwphsen de iakwb ewV tou elqein autouV (Gênesis 34, 5)

 • hlqen de emmwr kai sucem o uioV autou proV thn pulhn thV polewV autwn kai elalhsan proV touV andraV thV polewV autwn legonteV (Gênesis 34, 20)

 • kai eishkousan emmwr kai sucem tou uiou autou panteV oi ekporeuomenoi thn pulhn thV polewV autwn kai perietemonto thn sarka thV akrobustiaV autwn paV arshn (Gênesis 34, 24)

 • kai anastanteV anabwmen eiV baiqhl kai poihswmen ekei qusiasthrion tw qew tw epakousanti moi en hmera qliyewV oV hn met' emou kai dieswsen me en th odw h eporeuqhn (Gênesis 35, 3)

 • kai edwkan tw iakwb touV qeouV touV allotriouV oi hsan en taiV cersin autwn kai ta enwtia ta en toiV wsin autwn kai katekruyen auta iakwb upo thn tereminqon thn en sikimoiV kai apwlesen auta ewV thV shmeron hmeraV (Gênesis 35, 4)

 • kai esthsen iakwb sthlhn epi tou mnhmeiou authV auth estin sthlh mnhmeiou rachl ewV thV shmeron hmeraV (Gênesis 35, 20)

 • hn gar autwn ta uparconta polla tou oikein ama kai ouk edunato h gh thV paroikhsewV autwn ferein autouV apo tou plhqouV twn uparcontwn autwn (Gênesis 36, 7)

 • hgemwn megedihl hgemwn zafwim outoi hgemoneV edwm en taiV katwkodomhmenaiV en th gh thV kthsewV autwn outoV hsau pathr edwm (Gênesis 36, 43)

 • egeneto de en tw kairw ekeinw katebh ioudaV apo twn adelfwn autou kai afiketo ewV proV anqrwpon tina odollamithn w onoma iraV (Gênesis 38, 1)


“O amor é a rainha das virtudes. Como as pérolas se ligam por um fio, assim as virtudes, pelo amor. Fogem as pérolas quando se rompe o fio. Assim também as virtudes se desfazem afastando-se o amor”. São Padre Pio de Pietrelcina