Encontrados 536 resultados para: Enwpion

 • ei epeirasen o qeoV eiselqwn labein eautw eqnoV ek mesou eqnouV en peirasmw kai en shmeioiV kai en terasin kai en polemw kai en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw kai en oramasin megaloiV kata panta osa epoihsen kurioV o qeoV hmwn en aiguptw enwpion sou blepontoV (Deuteronômio 4, 34)

 • outoV o nomoV on pareqeto mwushV enwpion uiwn israhl (Deuteronômio 4, 44)

 • kai edwken kurioV shmeia kai terata megala kai ponhra en aiguptw en faraw kai en tw oikw autou enwpion hmwn (Deuteronômio 6, 22)

 • idou egw didwmi enwpion umwn shmeron eulogian kai kataran (Deuteronômio 11, 26)

 • kai fulaxesqe tou poiein panta ta prostagmata autou kai taV kriseiV tautaV osaV egw didwmi enwpion umwn shmeron (Deuteronômio 11, 32)

 • ou poihsete panta a hmeiV poioumen wde shmeron ekastoV to areston enwpion autou (Deuteronômio 12, 8)

 • treiV kairouV tou eniautou ofqhsetai pan arsenikon sou enantion kuriou tou qeou sou en tw topw w ean eklexhtai auton kurioV en th eorth twn azumwn kai en th eorth twn ebdomadwn kai en th eorth thV skhnophgiaV ouk ofqhsh enwpion kuriou tou qeou sou kenoV (Deuteronômio 16, 16)

 • kai ekalesen mwushV pantaV touV uiouV israhl kai eipen proV autouV umeiV ewrakate panta osa epoihsen kurioV en gh aiguptw enwpion umwn faraw kai toiV qerapousin autou kai pash th gh autou (Deuteronômio 29, 1)

 • en tw sumporeuesqai panta israhl ofqhnai enwpion kuriou tou qeou sou en tw topw w an eklexhtai kurioV anagnwsesqe ton nomon touton enantion pantoV israhl eiV ta wta autwn (Deuteronômio 31, 11)

 • sunhlqosan epi to auto ekpolemhsai ihsoun kai israhl ama panteV [2a] tote wkodomhsen ihsouV qusiasthrion kuriw tw qew israhl en orei gaibal [2b] kaqoti eneteilato mwushV o qerapwn kuriou toiV uioiV israhl kaqa gegraptai en tw nomw mwush qusiasthrion liqwn oloklhrwn ef' ouV ouk epeblhqh sidhroV kai anebibasen ekei olokautwmata kuriw kai qusian swthriou [2c] kai egrayen ihsouV epi twn liqwn to deuteronomion nomon mwush on egrayen enwpion uiwn israhl [2d] kai paV israhl kai oi presbuteroi autwn kai oi dikastai kai oi grammateiV autwn pareporeuonto enqen kai enqen thV kibwtou apenanti kai oi iereiV kai oi leuitai hran thn kibwton thV diaqhkhV kuriou kai o proshlutoV kai o autocqwn oi hsan hmisu plhsion orouV garizin kai oi hsan hmisu plhsion orouV gaibal kaqoti eneteilato mwushV o qerapwn kuriou euloghsai ton laon en prwtoiV [2e] kai meta tauta outwV anegnw ihsouV panta ta rhmata tou nomou toutou taV eulogiaV kai taV kataraV kata panta ta gegrammena en tw nomw mwush [2f] ouk hn rhma apo pantwn wn eneteilato mwushV tw ihsoi o ouk anegnw ihsouV eiV ta wta pashV ekklhsiaV uiwn israhl toiV andrasin kai taiV gunaixin kai toiV paidioiV kai toiV proshlutoiV toiV prosporeuomenoiV tw israhl (Josué 9, 2)

 • kai eipen kurioV proV ihsoun mh fobhqhV autouV eiV gar taV ceiraV sou paradedwka autouV ouc upoleifqhsetai ex autwn ouqeiV enwpion umwn (Josué 10, 8)

 • kai dieqeto ihsouV diaqhkhn proV ton laon en th hmera ekeinh kai edwken autw nomon kai krisin en shlw enwpion thV skhnhV tou qeou israhl (Josué 24, 25)


“Padre Pio disse a um filho espiritual: Trabalhe! Ele perguntou: No que devo trabalhar, Padre? Ele respondeu: Em amar sempre mais a Jesus!” São Padre Pio de Pietrelcina