Encontrados 536 resultados para: Enwpion

 • thn eorthn twn azumwn fulaxasqe poiein epta hmeraV edesqe azuma kaqaper eneteilamhn soi kata ton kairon tou mhnoV twn newn en gar autw exhlqeV ex aiguptou ouk ofqhsh enwpion mou kenoV (Êxodo 23, 15)

 • treiV kairouV tou eniautou ofqhsetai pan arsenikon sou enwpion kuriou tou qeou sou (Êxodo 23, 17)

 • kai eipen kurioV proV mwushn ei tiV hmarthken enwpion mou exaleiyw auton ek thV biblou mou (Êxodo 32, 33)

 • kai eipen kurioV proV mwushn kai touton soi ton logon on eirhkaV poihsw eurhkaV gar carin enwpion mou kai oida se para pantaV (Êxodo 33, 17)

 • kai eipen ei eurhka carin enwpion sou sumporeuqhtw o kurioV mou meq' hmwn o laoV gar sklhrotrachloV estin kai afeleiV su taV amartiaV hmwn kai taV anomiaV hmwn kai esomeqa soi (Êxodo 34, 9)

 • kai eipen kurioV proV mwushn idou egw tiqhmi soi diaqhkhn enwpion pantoV tou laou sou poihsw endoxa a ou gegonen en pash th gh kai en panti eqnei kai oyetai paV o laoV en oiV ei su ta erga kuriou oti qaumasta estin a egw poihsw soi (Êxodo 34, 10)

 • kai prwtotokon upozugiou lutrwsh probatw ean de mh lutrwsh auto timhn dwseiV pan prwtotokon twn uiwn sou lutrwsh ouk ofqhsh enwpion mou kenoV (Êxodo 34, 20)

 • treiV kairouV tou eniautou ofqhsetai pan arsenikon sou enwpion kuriou tou qeou israhl (Êxodo 34, 23)

 • kai prosaxei ton moscon para thn quran thV skhnhV tou marturiou enanti kuriou kai epiqhsei thn ceira autou epi thn kefalhn tou moscou enanti kuriou kai sfaxei ton moscon enwpion kuriou (Levítico 4, 4)

 • kai apo tou aimatoV epiqhsei o iereuV epi ta kerata tou qusiasthriou twn qumiamatwn thV sunqesewV o estin enwpion kuriou o estin en th skhnh tou marturiou kai to pan aima ekceei proV thn basin tou qusiasthriou twn karpwsewn twn proV th qura thV skhnhV tou marturiou (Levítico 4, 18)

 • kai epiqhsei thn ceira epi thn kefalhn tou cimarou kai sfaxousin auton en topw ou sfazousin ta olokautwmata enwpion kuriou amartia estin (Levítico 4, 24)

 • ean de enwpion meinh to qrausma epi cwraV kai qrix melaina anateilh en autw ugiaken to qrausma kaqaroV estin kai kaqariei auton o iereuV (Levítico 13, 37)


“Uma Missa bem assistida em vida será mais útil à sua salvação do que tantas outras que mandarem celebrar por você após sua morte!” São Padre Pio de Pietrelcina